Nyheter 17.6.2009

Badvattnet i Finland håller hög kvalitet

Den rapport om badvattnet som kommissionen lade fram i juni visar att nästan alla badstränder i Finland uppfyllde EU:s normer under år 2008. Likaså var kvaliteten på badplatserna inom hela EU god och nästan alla stränder uppfyllde hygiennormerna.

Poika kahlaamassaI Finland uppfyllde allt som allt 98,8% av badstränderna vid kusten och alla testade stränder i Insjöfinland de obligatoriska kraven. (Bild: Tero Pajukallio)

I Finland inleddes badsäsongen år 2008 mellan 15-25.6 och avslutades 15-31.8. Förra året övervakades allt som allt 347 badplatser – av dessa var 86 stycken belägna vid kusten och 261 stycken i Insjöfinland. Att upprätthålla kvaliteten på badvattnen är viktigt för att bevara medborgarnas hälsa och välmående. Miljoner européer semestrar på stranden och badar i hav, floder och sjöar. I Finland uppfyllde allt som allt 98,8% av badstränderna vid kusten och alla testade stränder i Insjöfinland de obligatoriska kraven.

Kommissionens badvattenrapport baserar sig på ett direktiv, vars avsikt är att förhindra badvattnens förorening och att informera medborgarna om eventuella försämringar i badvattnens kvalitet. Direktivet förpliktar medlemsländerna att testa de stora allmänna badstränderna och att årligen rapportera om vattendragens kvalitet samt om badsäsongens längd till kommissionen.

Badvattnet i EU är i regel rent

I Europa uppfyller totalt 96,3% av havsbadplatserna och 92% av sötvattenbadplatserna kraven i badvattendirektivet. Detta är en förbättring till resultaten år 2007. Allt som allt övervakades över 21 000 stränder, av vilka två tredjedelar fanns på kusten och en tredjedel i inlandet. Finlands badvatten följer med andra ord i snitt en högre standard än det europeiska medeltalet. En anmärkningsvärd förbättring har ändå skett också på europeisk nivå.

Lokki uimarannallaMed badvattenrapporten vill Europeiska kommissionen hjälpa semesterfirare att välja semesterort genom att erbjuda information om vattnets kvalitet. (Bild: Mika Lappalainen)

I Europa finns största delen havsbadplatserna i Italien, Grekland, Frankrike och Spanien. Av sötvattenbadplatserna finns största delen i Tyskland och Frankrike. De renaste badvattnen hittas på Cypern och i Grekland. Ett kontinuerligt arbete för att förbättra och behålla den höga kvaliteten på badvatten är ändå nödvändigt.

Under 2006 antogs ny badvattenlagstiftning för att uppnå överensstämmelser med annan vattenrelaterad EU-lagstiftning. Medlemsstaterna var tvungna att införliva direktiven i sin nationella lagstiftning senast år 2008 och i Finland användes denna strängare lagstiftning redan i rapporteringen för år 2008. Senast år 2015 bör EU:s medlemsländer genomföra direktivet fullständigt.

Mer information

Kommissionens badvattenrapport (på engelska)

Landsrapporten gällande Finland (på engelska)

Kommissions meddelande om rapporten

Badvattendirektivet

Institutet för hälsa och välfärd: Information om badvatten (på finska)