Nyheter 6.7.2009

Förslag till avgörande gällande befrielse från mervärdesskatt för rättshjälpsbyråer

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 210/2009

6.7.2009

Generaladvokaten vid Europeiska gemenskapernas domstol Ruiz-Jarabo Colomer kommer tisdagen den 7 juli att ge sitt förslag till avgörande i ett mål där kommissionen har väckt talan mot Finland. Kommissionen anser i sin talan att Finland har brutit mot gemenskapsrätten genom att befria de juridiska rådgivningstjänster som de statliga rättshjälpsbyråerna tillhandahåller mot partiell ersättning från mervärdesskatt, fastän motsvarande tjänster som tillhandahålls av privata rättsbiträden omfattas av mervärdesskatt. Enligt kommissionen strider detta mot det sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG.

Enligt kommissionen bedriver rättshjälpsbyråerna sådan ekonomisk verksamhet som avses i det sjätte mervärdesskattedirektivet då rättshjälpsärendet behandlas i domstol och då den som fått service betalar partiell ersättning för tjänsten. Kommissionen anser att de statliga rättshjälpsbyråerna inte i en sådan situation handlar i egenskap av myndighet, och att en befrielse från mervärdesskatteförpliktelsen därför inte är tillåten enligt direktivet. Enligt kommissionens påstående leder olik behandling av de statliga rättshjälpsbyråerna och av privata aktörer till en allvarlig snedvridning av konkurrensen.

Finlands regering har bestridit kommissionens talan. Finland har ansett att mervärdesskatt inte ska tas ut på sådana juridiska rådgivningstjänster för vilka partiell ersättning betalas i enlighet med direktivet. Finland angav som grund att rättshjälpsverksamheten vid rättshjälpsbyråerna bildar en odelbar enhet som inte utgör sådan ekonomisk verksamhet som omfattas av mervärdesskatt enligt direktivet. Dessutom ansåg Finland att verksamheten är sådan verksamhet som bedrivs i egenskap av statlig myndighet och för vilken mervärdesskatt inte tas ut enligt direktivet. Vidare ansågs det att kommissionen inte har kunnat bevisa sitt påstående om en allvarlig snedvridning av konkurrensen.

Generaladvokatens förslag till avgörande är ett självständigt ställningstagande av generaladvokaten om en korrekt tolkning av gemenskapsrätten, och det binder inte EG-domstolen när den ska avfatta domen. EG-domstolens dom avkunnas vid en tidpunkt som meddelas senare.

Generaladvokaternas förslag till avgörande kan läsas på Internet på EG-domstolens webbplats. Förslagen till avgörande kommer i allmänhet in på webbplatsen på eftermiddagen den dag de avkunnats. Målet har nummer C-246/08.

Ytterligare information: Alice Guimaraes-Purokoski, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5714