Nyheter 14.7.2009

Ett nytt direktiv gör körkortens giltighetstid kortare

EU:s nya körkortsdirektiv medför förändringar beträffande klasserna för finska körkort, kortens giltighetstider, förarnas åldersgränser och kortens säkerhetsnivå samt inverkar på körundervisningen och på kostnaderna för att upprätthålla körkortet.

EU-direktivet förkortar körkortens giltighetstid

Kuva: Euroopan unionin neuvostoDet nya körkortsdirektivet förutsätter att en enhetlig körkortsmodell tas i bruk i hela EU. Före detta trafikkomissionär Jacques Barrot visar upp olika modeller som nu är i bruk. (Bild: Europeiska unionen råd)

Ministeriets arbetsgrupp föreslår att körkort för personbil, motorcykel och moped ska vara giltiga 15 år i taget, tills personen fyller 70 år. Efter det ska körkorten förnyas med fem års mellanrum och då förutsätter förnyandet av kortet också läkarundersökning. Körkorten för lastbil och buss ska enligt förslaget vara i kraft i fem år. Då innehavaren av körkortet fyller 45 år ska läkarintyg alltid uppvisas då kortet förnyas. Då föraren fyllt 70 år kan körkortet förnyas med högst två år åt gången.

I alla körkortsklasser ska fotografiet förnyas med 15 års mellanrum. På samma sätt frångår man i alla klasser plikten att genomgå syngranskning vid 45 års ålder.

Trafikanter får tillägskostnader

Ännu vet man inte exakt hur mycket kostnader som uppstår för medborgarna av att förnya körkortet oftare. Principen är ändå, att den som ansöker om ett tillstånd betalar kostnaderna som uppstått oberoende av vilket tillstånd det är frågan om. Nuförtiden kostar det 60€ att skaffa eller förnya ett körkort. Ett lastbilskörkort skulle kosta ännu mera.

Ändringarna i körkortslagstiftningen förorsakar främst kostnader genom att körkortet bör förnyas och genom hälsokontroller. Utöver detta tillkommer kostnader för nya undervisningskrav, eftersom undervisningen i bilskolan föreslås bli utökad med tio körlektioner. Körkortens förkortade giltighetstid innebär även mera arbete för polisen om beviljande av körkort fortsättningsvis sköts av dem. Uppskattningsvis kommer körkortstillståndens antal att fördubblas fram till år 2043. Nyförtiden beviljas ungefär 370 000 körkort varje år medan antalet år 2043 skulle vara närmare 700 000.

Körkortdirektivet är redan EU:s tredje

Kuva: Euroopan komissioMålet med det nya körkortsdirektivet är att förbättra trafiksäkerheten (Bild: Europeiska kommissionen)

EU-omfattande körkortslagstiftning har funnits sedan december 1980, då ett direktiv om användingen av gemenskapens körkort gavs. Med förnyelsen försökte man främja den fria rörligheten för personer på gemenskapens område. I juli 1991 gavs ett nytt körkortsdirektiv, då medlemsländerna förpliktades att erkänna körkort beviljade i ett annat EU-land. Vidare specificerade man körkortens klasser och tog i bruk ett alternativt plastkort vid sidan om det tidigare körkortet.

Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort (det så kallade "tredje körkortsdirektivet") gavs den 20 december 2006. Målet med direktivets åtgärder är att förbättra trafiksäkerheten. Vidare främjar direktivet den fria rörligheten och förutsätter att en enhetlig körkortsmodell tas i bruk i alla medlemsländer. Medlemsländerna bör komma överens och publicera de bestämmelser som föreskrivs i direktivet senast den 19 januari 2011 och dessa bör tillämpas senast den 19 januari 2013. Alla körkort av den nyvarande modellen bör bytas ut till nya före år 2033.

Kommunikationsministeriet tillsatte i september 2008 en arbetsgrupp för att utreda verkställandet av direktivet. Arbetsgruppen hade som uppgift att utreda direktivets inverkan på körkortslagstiftningen samt att göra granskade förslag till förändringar. Arbetsgruppen slutförde sitt arbete i april 2009 och lämnade sina förslag till direktivenliga ändringar i körkortslagstiftningen till ministeriet den 8 maj 2009. Förslaget förbereds nu i Kommunikationsministeriet till en förordning, som presenteras för riksdagen under hösten 2011. På basen av detta beslutar riksdagen om en ny lag.

Mer information

Körkortsdirektivet

Kommunikationsministeriets meddelande: Körkortets giltighetstid blir kortare

Kommunikationsministeriet: Verkställandet av körkortsdirektivet (på finska)

Fordonsförvaltningscentralen: Mera information om körkort och examina