Nyheter 24.7.2009

EU:s råd diskuterar Östersjöstrategin samt Somalia, Iran och Georgien

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet

Pressmeddelande 216/2009
24.7.2009

 

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser samlas den 27 och 28 juli i Bryssel. Mötets huvudteman är bl.a. EU:s Östersjöstrategi samt läget i Somalia, Iran och Georgien. Från Finland deltar utrikesminister Alexander Stubb och migrations- och Europaminister Astrid Thors.

Rådet behandlar tyngdpunkterna för det svenska ordförandeskapet, som inleddes i juli. Huvudteman för ordförandeskapet är ekonomi, sysselsättning och klimat. För Finland är Lissabonfördragets ikraftträdande, förberedelserna inför FN:s klimatmöte i december i Köpenhamn samt skötseln av finanskrisen viktiga temahelheter. Avsikten är att vid Europeiska rådet i december anta ett mångårigt program kring rättsliga och inrikes frågor, det s.k. Stockholmsprogrammet.

Rådet kommer att diskutera Östersjöstrategin, som har som syfte att intensifiera samarbetet inom Östersjöområdet, och ett handlingsprogram i anslutning därtill. För Finland är strategin ett centralt redskap för Östersjöpolitiken och en kanal för påverkan. Finland betonar särskilt lösandet av problem i anslutning till Östersjöns marina miljö, återgärder för att hejda övergödningen samt förbättrandet av sjöfartssäkerheten. För att strategin ska kunna genomföras krävs en tillräcklig, effektiv, välriktad och samtidigt flexibel finansiering. Man har för avsikt att anta EU:s Östersjöstrategi vid Europeiska rådet i oktober.

Island har beslutat ansöka om medlemskap i Europeiska unionen. Island lämnade sin medlemsansökan till ordförandelandet Sverige i Stockholm den 17 juli. Rådet ska ge sitt godkännande till att ansökan om medlemskap sänds till Europeiska kommissionen för utlåtande. Det är möjligt att beslut om att inleda medlemskapsförhandlingar kan fattas redan vid Europeiska rådet i december. Finland stöder Islands EU-medlemskap.

Ministrarna har för avsikt att föra en bred diskussion om EU:s Somaliapolitik. Till de konkreta frågor som troligtvis kommer att behandlas hör utnämnandet av en specialrepresentant för EU i Afrikas horn samt EU:s stöd för genomförandet av fredsavtalet i Djibouti och utvecklandet av en säkerhetssektor i Somalia. Finland understöder dessa initiativ.

Läget i Iran efter presidentvalet, inklusive personer som gripits i Teheran efter valet, samt landets kärnprogram är också frågor som står på rådets agenda. Finland stöder alltjämt principen att EU reagerar förenat i frågan, och anser att det är det effektivaste budskapet till landets förvaltning. I fråga om tvisten om kärnprogrammet bör man fortsätta en s.k. tvåspårig politik där man vid sidan av att försöka nå ett förhandlingsresultat även utövar påtryckning genom sanktioner. Finland framhäver vikten av ett förenat EU också i denna fråga och anser samarbetet mellan EU och Förenta staterna viktigt.

Även läget i Georgien kommer att behandlas. Rådet har för avsikt att fatta beslut om en fortsättning på EU:s övervakningsmission (EUMM). För tillfället är EUMM den enda internationella övervakningsinsatsen på området. Finland anser det viktigt att internationella samfundet är närvarande även i fortsättningen. EU:s övervakningsmission bör vara geografiskt tillräckligt stark och effektiv.

Ytterligare information: Sanna Ek, sakkunnig i EU-ärenden, statsrådets EU-sekretariat, tfn 09-1602 2150 eller 040 826 1508, och Markku Lampinen, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5330 eller 040 7266 124