Nyheter 3.8.2009

Fingeravtryck införs i det nya passet

De biometriska passen togs i bruk den 29 juni i alla EU:s medlemsländer samt Norge, Schweiz och Island. EU ändrade förordningen från 2004 vad gäller säkerhetsfaktorer och biometri för pass och resedokument.

Identitetsskyddet förbättras

Kuva: Lea TaivassaloFingeravtrycken tas då personen ansöker om pass och de lagras i passets chip. (Bild: Lea Taivassalo)

De biometriska passen togs i bruk i 30 europeiska länder i juni 2009. Bakgrunden till detta utgörs av EU:s förordning från 2004 som förpliktigade alla medlemsstater att införa fingeravtryck i nationella pass och resedokument senast i juni 2009. Fingeravtrycken utgör den andra biometriska identifikationen som införs i passet – en digitalisk ansiktsbild infördes i passets chip redan 2006 tillsammans med person- och passuppgifter.

Fingeravtryck tas av de personer som ansöker om pass, bland annat dem som ansöker om vanliga eller tillfälliga pass. Syftet med registreringen är att skydda personens identitet, personliga säkerhet samt förhindra att identitetsuppgifterna missbrukas och kränker integritetsskyddet. Fingeravtrycken tas i första hand av pekfingret på båda händer och lagras i passets chip. Det nya passet är giltigt i fem år och kostar 48 euro – med en förhöjning på två euro kan man täcka de kostnader som uppstår till följd av ändringen.

Också barn bör numera ha ett eget pass. Barn kan inte längre inom EU antecknas i föräldrarnas pass. I Finland tillämpas redan detta förfarande. Med ändringen strävar man efter att underlätta identifieringen av barn samt minska risken för bortförande av och handel med barn. Fingeravtryck på barn under 12 år kommer dock inte att införas i passen.

Det chipförsedda passet känns igen med en symbol av chipet på pärmen. Ingen ny information kan läggas till på chipet i efterhand. Giltiga pass utan chip och pass som enbart är försedda med ansiktsbild är efter reformen helt användbara och behöver inte under giltighetstiden bytas till nya.

Passet är det viktigaste internationella resedokumentet

Kuva: EurooppatiedotusDe biometriska passen ökar passens säkerhet samt möjligheten att identifiera passinnehavaren. (Bild: Europainfomationen)

Det är viktigt att öka passens säkerhetsmekanismer eftersom ett pass internationellt sett är det viktigaste resedokumentet. Därför ville EU också med biometriska uppgifter öka passens säkerhet samt förhindra förfalskningar, bekämpa terrorism, illegal invandring och handel med barn. De nya passen som har försetts med fingeravtryck förbättrar i betydande grad möjligheten att identifiera passinnehavaren. Tidigare kunde man enbart sammankoppla passet och passinnehavaren på basis av ett fotografi och passuppgifterna.

Reformen omfattar hela EU, och alla pass som utfärdas i framtiden inkluderar passinnehavarens fingeravtryck med undantag av de personer som är permanent förhindrade att lämna ett tillförlitligt fingeravtryck. Det blir svårare att resa med en annan persons pass, ett stulet eller lånat pass, vilket betyder att det på så sätt blir tryggare att resa. I och med de nya passen blir det också enklare att resa eftersom hanteringen av passen går snabbare.

I och med reformen har polismyndigheten främst upplevt att ibruktagningen av den nya tekniken medfört extra arbete. Fingeravtrycken på de personer som ansöker om pass sparas i ett nationellt register, men myndigheterna får enbart använda uppgifterna i situationer som hänför sig till gränsöverskridande eller identifiering av brottsoffer. Polismyndigheten får inte använda sig av registret under normala brottsutredningar, utan måste förlita sig på ett eget register över fingeravtryck som insamlats av personer som har begått ett brott. Brottsutredningar över gränserna effektiveras dock, eftersom Finland och sex andra EU-länder börjar utbyta DNA-uppgifter som insamlats av polismyndigheten.

Mer information

Inrikesministeriet: Biometriskt pass

Europeiska unionens passförordning

Polisen: Ytterligare upplysningar om pass

Europaparlamentet: Europa övergår till biometriska pass