Nyheter 24.8.2009

Ett rökfritt EU senast 2012

Europeiska kommissionen uppmanar alla EU-länder att inom tre år ändra sin lagstiftning för att skydda sina medborgare från exponering för tobaksrök. Samtidigt har en ny tobakslag trätt i kraft i Finland.

Tobaken är den största enskilda orsaken till förtida död i EU

Kuva: Euroopan komissioKommissionärerna Margot Wallström och Stavros Dimas mäter luftkvaliteten i en restaurang. Kommissionen rekommenderar lagstiftning som strävar efter rökfria omgivningar i medlemsländerna. (Bild: Europeiska kommissionen)

Kommissionen antog i slutet av juni 2009 ett förslag till rekommendation där alla medlemsstater uppmanas att senast 2012 införa lagar för att skydda sina medborgare mot exponering för tobaksrök på arbetsplatser, i kollektivtrafiken och offentliga utrymmen. Enligt förslaget ska rökfrihetslagstiftningen stödjas med kompletterande åtgärder för att skydda barn mot tobaksrök, uppmuntra till att sluta röka och bestämma om bildvarningar på tobakspaket.

I många EU-länder finns det ännu ingen lagstiftning som helt skyddar människor mot tobaksrök i offentliga utrymmen och på inomhusarbetsplatser. För närvarande finns det heltäckande lagstiftning i tio EU-länder. Irland och Storbritannien har ett fullständigt förbud mot rökning på slutna offentliga platser, i kollektivtrafiken, på arbetsplatser, barer och restauranger. I Finland, Italien, Malta, Sverige, Lettland, Slovenien, Frankrike och Nederländerna är tobaksrökning tillåten i särskilda, slutna rökrum.

Åtgärder mot tobaksrökning får understöd

Kuva: Helsingin kaupunkiTobaken är den största enskilda orsaken till förtida död och sjukdom i EU. Allt fler är positiva till åtgärder mot rökning. (Bild: Helsingfors stad)

En Eurobarometerundersökning som utfördes i mars 2009 visar att stödet för rökfrihetspolitiken ökar. 84 procent av européerna vill att kontor och andra inomhusarbetsplatser ska vara rökfria, 77 procent stödjer rökfria restauranger och 61 procent vill ha rökfria barer.

Rökning på arbetsplatser begränsades redan på 1990-talet genom direktiv om arbetshälsa och säkerhet. Dessutom har EU utfärdat resolutioner och rekommendationer om skydd mot exponering för tobaksrök och genomfört två antitobakskampanjer i medierna. EU och dess medlemsländer, med undantag för Tjeckien, har också ratificerat WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Kommissionen anser att det finns behov av skydd mot exponering för tobaksrök eftersom tobaken är den största enskilda orsaken till förtida död och sjukdom i Europeiska unionen.

Ny lag begränsar införsel av tobak

En ändring av tobakslagen trädde i kraft i Finland 1.7.2009, detta dock oberoende av kommissionens rekommendation. Från och med början av juli får resande till Finland föra in endast begränsade mängder tobaksvaror som inte har lagstadgade förpackningstexter på svenska och finska. Tobaksvarorna ska vara försedda med varningstexter om tobakens hälsorisker. På förpackningarna ska också finnas uppgifter om de halter av tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår vid rökningen samt uppgifter som behövs för att säkerställa identifikationen av produkten och dess spårbarhet.

Lagändringen gäller produkter som inte uppfyller dessa krav. Från och med början av juli är införseln av tobaksprodukter utan ovan nämnda märkningar begränsad till 200 cigaretter, 50 cigarrer, 100 cigariller och 250 gram pip- och cigarettobak. Den nya införselbegränsningen gäller också resande som anländer till Finland från EU-länderna och som för in tobak för eget bruk, som gåva eller till personer som hör till den resandes närmaste krets. Mängden tobaksvaror som får föras in från länder utanför EU har begränsats redan tidigare.

Mer information:

Kommissionens pressmeddelande: Kommissionen uppmanar till ett rökfritt Europa senast 2012

Förslaget till rådets rekommendation om rökfria miljöer (på engelska)

Frågor och svar om rekommendationen (på engelska)

Eurobarometerundersökning om inställningen till tobaksrökning (Flash Eurobarometer 253)

Världshälsoorganisationen WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (på engelska)

Finlex: Lag om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Tullstyrelsen: Ändring i tobakslagen träder i kraft onsdagen den 1 juli 2009