Nyheter 9.9.2009

Dom i ett mål som gäller tidpunkten då skyldigheten att inleda förhandlingar inträder

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 254/2009
9.9.2009

Europeiska gemenskapernas domstol ger onsdagen den 10 september sin dom i fråga om Högsta domstolens (HD) begäran om förhandsavgörande i mål C-44/08, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry. m.fl. mot Fujitsu Siemens Computers Oy. Det är fråga om ett mål som är anhängigt vid Högsta domstolen (HD) och gäller tidpunkten då skyldigheten att inleda förhandlingar vid ett samarbetsförfarande inträder. Begäran om förhandsavgörande gäller tolkningen av det s.k. tillträdesdirektivet. Generaladvokat Paolo Mengozzi gav sitt förslag till avgörande i målet den 22 april 2009. Förslaget till avgörande binder inte domstolen.

I sin begäran om förhandsavgörande vill HD utreda bl.a. när skyldigheten att inleda förhandlingar inträder. Finland har ansett att skyldigheten för arbetsgivaren eller moderbolaget i en koncern att inleda förhandlingar inträder när en planerad åtgärd uppenbarligen leder till kollektiva uppsägningar. Generaladvokaten ansåg att skyldigheten att överlägga uppstår när antingen arbetsgivaren eller det företag som kontrollerar arbetsgivaren planerar eller förutser att vidta kollektiva uppsägningar.

HD vill också klarlägga om arbetsgivarens skyldighet att inleda samarbetsförhandlingar i koncernbolag förutsätter att planerade åtgärder har preciserats att gälla arbetstagarna i ett visst dotterbolag. Finland anser att det bör vara så. Med tanke på förhandlingarna är det viktigt att man känner till vilka förhandlingsparterna är. Generaladvokaten var i sitt förhandsavgörande av samma åsikt.

HD frågar också om arbetsgivarens samarbetsförhandlingar ska vara slutförda innan arbetsgivaren fattar beslut om kollektiva uppsägningar. Finland har ansett att förhandlingsskyldigheten ska vara slutförd innan en arbetsgivare kan fatta ett beslut om kollektiva uppsägningar av arbetstagare. Även i detta avseende överensstämde generaladvokatens förslag till avgörande med Finlands syn.

EG-domstolens domar kan, i regel på eftermiddagen den dag de avkunnats, läsas på EG-domstolens webbplats. Målet har nummer C-44/08.

Ytterligare information: Alice Guimaraes-Purokoski, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5714