Nyheter 9.9.2009

Förslag till avgörande i ett mål som gäller investeringsskyddsavtal

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 253/2009
9.9.2009

Torsdagen den 10 september ger generaladvokaten vid Europeiska gemenskapernas domstol Eleanor Sharpston sitt förslag till avgörande i ett mål där Europeiska kommissionen har väckt talan mot Finland. Före sin anslutning till EU ingick Finland investeringsskyddsavtal med vissa tredjeländer. Avtalen innehåller bestämmelser om kapitalrörelser och överföring av betalningar. I sin talan anser kommissionen att Finland på grund av dessa bestämmelser inte kan följa vissa begränsningar som EG:s institutioner genomfört i fråga om fri rörlighet för kapital och betalningar som följer av artikel 57.2, artikel 59 och artikel 60.1 i EG-fördraget. Finland har enligt kommissionen underlåtit att uppfylla sina skyldigheter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja det som är oförenligt med artikel 307.2 EG.

Finland har bestridit kommissionens talan och anser att bestämmelserna i nämnda investeringsskyddsavtal inte strider mot artikel 57.2, artikel 59 eller artikel 60.1 EG på det sätt som kommissionen påstår. Finland har inte underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 307.2 EG.

Europeiska gemenskapernas domstol har i sina domar av den 3 mars 2009 ansett att Österrike och Sverige inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 307.2 EG, eftersom de inte hade vidtagit alla lämpliga åtgärder för att undanröja det som är oförenligt med fördraget i bestämmelserna om kapitalrörelser i investeringsavtalen.

Generaladvokatens förslag till avgörande är ett självständigt ställningstagande av generaladvokaten om en korrekt tolkning av gemenskapsrätten, och det binder inte EG-domstolen när den ska avfatta domen. EG-domstolens dom avkunnas vid en tidpunkt som meddelas senare.

Generaladvokaternas förslag till avgörande kan läsas på Internet på EG-domstolens webbplats. Förslagen till avgörande kommer i allmänhet in på webbplatsen på eftermiddagen den dag de avkunnats. Målets nummer är C-118/07.

Ytterligare information: Joni Heliskoski, lagstiftningsråd, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5709