Nyheter 11.9.2009

Europeiska unionens råd diskuterar Afghanistan och Iran

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet

Pressmeddelande 257/2009
11.9.2009

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder den 14 och 15 september i Bryssel. Centrala teman är Afghanistan och Iran. Från Finland deltar utrikesminister Alexander Stubb och migrations- och Europaminister Astrid Thors.

På EU-ordförandelandet Sveriges förslag behandlar rådet allmänna frågor och yttre förbindelser vid två olika sessioner som hålls på två skilda dagar. Målet är att effektivisera rådets verksamhet.

Rådet inleder förberedelserna för Europeiska rådet i oktober. Centrala teman för toppmötet är institutionella frågor i anslutning till Lissabonfördraget och ikraftsättandet av det, det spända ekonomiska läget samt FN:s klimatkonferens som ska ordnas i Köpenhamn i december. Man kommer också att behandla genomförandet av EU:s Östersjöstrategi och den illegala invandringen.

Ministrarna ska diskutera situationen i Afghanistan, speciellt presidentvalet som hölls i augusti. Finland lägger vikt vid undersökningen av anklagelserna om valfusk och stöder en fortsättning på EU:s välfungerande valobservationsinsats, om det ordnas en andra omgång i valet. När det gäller att förbättra säkerhetssituationen betonar Finland utvecklandet av landets egna säkerhetsstyrkor, armé och polis. Enligt Finlands synpunkt ska EU:s polisuppdrag (EUPOL) stärkas och utvecklas också som rättsstatsinsats. Finland betonar jämställdhetsfrågor bl.a. vid beredningen av EU:s nya Afghanistanstrategi.

Under supén kommer tvisten om Irans kärnvapenprogram och människorättsfrågor att diskuteras. I kärnvapenfrågan ger Finland sitt stöd till den s.k. tvåspårspolitiken, enligt vilken man försöker finna en lösning genom förhandlingar samtidigt som man utövar påtryckning genom sanktioner. Finland stöder i första hand en skärpning av FN-sanktionerna om inte Iran antar det förhandlingserbjudande som föreslagits. Enligt Finland ska EU fortsätta försöka påverka människorättsfrågorna i Iran, i synnerhet i den situation som råder efter sommarens upplopp.

Rådet ska diskutera hur målen för EU-tillnärmningen av länderna i Sydkaukasien ska uppnås. I intensifieringen av samarbetet anser Finland att det är viktigt att länderna bemöts jämlikt men stöder en landsbunden granskning. För förhandlingarna om associeringsavtal med Georgien, Armenien och Azerbajdzjan önskar Finland interna beslut om förhandlingsmandaten i EU under hösten. Utgångspunkten är att frihandelsavtalen ska vara en del av associeringsavtalen. När det gäller visumlättnaderna betonar Finland att länderna ska förbinda sig till en effektiviserad bekämpning av korruption, organiserad brottslighet och illegal invandring.

Rådet kommer vid sitt möte att godkänna slutsatser om den politiska krisen i Honduras och situationen i Sudan. Avsikten är att utöva påtryckningar för att kuppmakarna i Honduras ska återskapa grundlagsenlig ordning och respektera mänskliga rättigheter. Rådet tar ställning till fredsprocessen i Sudan och förberedelserna och valobservationen av valet våren 2010.

Ytterligare information: specialsakkunnig i EU-ärenden Jonna Laurmaa, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2191, och ambassadrådet Markku Lampinen, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 5530 eller 040 726 6124 samt sakkunnig i EU-ärenden Sanna Ek, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2150