Nyheter 18.9.2009

Barroso fortsätter som kommissionsordförande

BarrosoEuropaparlamentet valde Barroso till kommissionsordförande för en andra period med rösterna i en sluten omröstning 16 sebtember. Foto: Europeiska kommissionen.

Europaparlamentet gav onsdagen 16 september José Manuel Barroso fortsatt mandat för en ny femårsperiod som kommissionsordförande. Av parlamentets ledamöter röstade 382 för utnämningen av Barroso, 219 emot medan 117 röstade blankt. För utnämningen krävdes en majoritet av de avgivna rösterna.

Europeiska rådet, som består av stats- och regeringscheferna i EU:s medlemsländer, beslutade i juni enhälligt föreslå José Manuel Barroso som kommissionsordförande för en andra period.Det är Europaparlamentet som fattar beslut om kommissionens ordförande. Det ansågs sannolikt att Barroso skulle väljas eftersom han var den enda kandidaten. Trots det fördes en häftig debatt i parlamentet, och framför allt socialdemokraterna, de gröna och vänstern avkrävde Barroso konkreta förslag för den nya kommissionens agenda.

Barroso presenterade redan före valet för parlamentet en plan med riktlinjer för nästa kommission. Han anser att det viktigaste målet på kort sikt är att klara av den ekonomiska krisen. Det kräver satsningar på sysselsättningen och att finansmarknaden reformeras ansvarsfullt och hållbart. Enligt Barrosos åsikt ska EU också vara ledande i kampen mot klimatförändringen. Barroso sträckte ut en hand mot parlamentet när han meddelade att han eftersträvar mer samarbete mellan kommissionen och parlamentet. 

En konkret förnyelse som Barroso lade fram var förslaget att inrätta tre nya kommissionärsplatser. De nya ansvarsområdena skulle vara mänskliga rättigheter, inrikes- och invandringsfrågor och klimatfrågor. Dessutom ska en tjänst som vetenskaplig rådgivare med inriktning på forskning och innovationer inrättas underställd kommissionen.

Nu när Barroso är vald vänds blickarna mot den kommande kommissionens sammansättning. Tidtabellen för valet av de nya kommissionärerna är emellertid ännu inte klar. Innan de nya kommissionärerna utnämns måste man veta hur det går med Lissabonfördraget. Det är Irland som avgör Lissabonfördragets öde vid sin nya folkomröstning den 2 oktober. Om fördraget godkänns kommer det att påverka utnämningarna inom unionen. Lissabonfördraget garanterar nämligen att alla medlemsländer får en kommissionär, och genom fördraget inrättas också två nya tjänster: en ordförande för Europeiska rådet och en tjänst som EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiken. Allmänt brukar dessa tjänster kallas EU:s president och utrikesminister.

 Mer information:
Barrosos politiska riktlinjer för nästa kommission

Barrosos intervju i EuroparlTV (på franska, text på engelska)