Nyheter 5.10.2009

Dom i ett ärende gällande rening av avloppsvatten

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 289/2009
5.10.2009

Europeiska gemenskapernas domstol kommer tisdagen den 6 oktober att ge sin dom i en talan som Europeiska kommissionen väckt mot Finland om reningen av avloppsvatten. Kommissionen anser i sin talan att Finland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse eftersom Finland inte säkerställt en tillräckligt effektiv rening av kväve från avloppsvatten som härstammar från tätorter som överskrider en viss storleksklass.

Vid den skriftliga och muntliga behandlingen av ärendet har Finlands regering bestridit kommissionens talan. Finland har ansett att direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse inte medför att allt avloppsvatten i alla reningsverk som avses i talan ska undergå kvävereduktion. Behovet av kvävereduktion beror på de lokala förhållandena vid reningsverken och på huruvida kvävet i avloppsvatten från tätbebyggelse medför olägenheter för vattendragen. Skyldigheten att avlägsna kväve kan således avgöras separat för varje reningsverk, i samband med behandlingen av de miljötillstånd som reningsverken beviljas.

Generaladvokat Julianne Kokott gav den 26 mars 2009 sitt förslag till avgörande i målet. Generaladvokaten föreslog att talan ska ogillas.

Samma dag, den 6 oktober, kommer EG-domstolen också att ge sitt förslag till avgörande i ett liknande mål som gäller Sverige.

Generaladvokatens förslag till avgörande kan, i regel på eftermiddagen den dag de avkunnats, läsas på EG-domstolens webbplats. Målets nummer är C-335/07.

Ytterligare information: Alice Guimaraes-Purokoski, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5714