Nyheter 15.10.2009

Finlands EU-avgifter ökade år 2008

EuroEU-medlemskap kostar 60 euro för varje finländare. Foto: Europeiska kommissionen.

Kommissionen offentliggjorde sin ekonomiska rapport för 2008 i september. Enligt rapporten har Finlands nettoavgifter sedan året innan ökat med 46 procent till 319 miljoner euro, vilket gör cirka 60 euro per invånare. Finland hör emellertid till de länder som har den lägsta nettoavgiften. I förhållande till bruttonationalinkomsten är Nederländerna och Sverige de största nettobidragsgivarna.

Enligt kommissionens ekonomiska rapport var Finlands nettoavgift till EU 318,5 miljoner euro år 2008, vilket utgör cirka 0,17 procent av bruttonationalinkomsten. Nettoavgiften var 60 euro per finländare, och 146,5 miljoner euro större än 2007, då den uppgick till 172 miljoner euro.

Medlemsländernas avgifter till EU baserar sig på ländernas bruttonationalinkomst. Finlands avgift har ökat, vilket förklaras bland annat med den ekonomiska tillväxten i Finland som åren 2004–2007 var klart större än medeltalet i EU. Finlands bruttonationalinkomst, beräknad per invånare och köpkraftskorrigerad (PPS), var 115,9 procent av de 27 EU-ländernas medeltal år 2008.

Finlands avgifter har också ökat till följd av EU-utvidgningarna 2004 och 2007, då budgeten i sin helhet blev större. År 2003 var EU-budgetens slutsumma 89 miljarder euro, medan den 2008 hade ökat till 130,9 miljarder euro.

Hur räknas nettoavgiften?

Nettoavgiften räknas ut genom att från de avgifter som Finland betalar till EU:s budget subtrahera den summa som Finland får ur EU:s budget. I denna uträkning ingår emellertid inte till exempel tullavgifter och inkomster som erhålls för insamling av tullar mellan Finland och EU. Finland samlar alltså in tullavgifter för handel till och från Finland, men de räknas direkt in i EU-budgeten som EU:s egna medel och hör därför inte till de nationella avgifterna. I beräkningen ingår inte heller EU:s budget för yttre åtgärder och medel till Europeiska utvecklingsfonden, som finansierar till exempel EU:s yttre utvecklingssamarbete. I nettoavgiften syns inte exempelvis de arbetstagares andel som arbetar för EU men bor i Finland. De får sin lön från EU och spenderar den i Finland, som till exempel de anställda vid Europeiska kemikaliemyndighet (ECHA) i Helsingfors.

Nettoavgiftsuträkningen omfattar endast penningflödet mellan EU-länderna i form av bidrag och andra anslag. Det är problematiskt att uppskatta Finlands EU-kostnader genom att räkna ut absoluta summor därför att Finland drar nytta av EU också på många andra sätt, till exempel genom tillträdet till den inre marknaden, av den gemensamma valutan och freden och stabiliteten. Den betydande ekonomiska tillväxten i Finland har delvis sin orsak i EU-medlemskapet.

Finland betalar minst av de välbärgade medlemsländerna

Vid en bedömning av Finlands nettobidrag är det skäl att ta en titt på kommissionens uträkningar eftersom man då kan göra en jämförelse med andra länder. Uträkningarna visar att enligt BNP-betalningsandelen var Nederländerna, Sverige, Tyskland, Italien och Danmark de största nettobidragsgivarna till EU 2008.

Medlemsavgifterna bestäms enligt bruttonationalinkomsten och momsintäkterna. Dessutom påverkas alla EU-ländernas avgifter av den avgiftsrabatt som Storbritannien beviljades på 1980-talet.

EU:s budget avviker från medlemsländernas budgetar

EU:s budget på cirka 133 miljarder euro år 2009 är indelad i sex delområden, av vilka de största gäller jordbruket (42 %) och utvecklingen av EU:s konkurrenskraft och sysselsättning dvs. hållbar tillväxt (45 %). 73 % av jordbruksanslagen delas ut till jordbruksföretagarna som inkomststöd. Över 61 % av anslagen för hållbar tillväxt går till de minst utvecklade regionerna och medlemsstaterna för att hjälpa dem att komma ifatt de övriga. De övriga budgetsektorerna är förvaltning, EU som global aktör samt medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa.

Jämfört med Finlands budget (46 miljarder euro år 2008) verkar budgeten stor, men den är mycket mindre än de stora staternas budgetar (Tyskland och Frankrike med budgetar på cirka 1 100 miljarder euro). År 2009 betalar Finland uppskattningsvis 1 825 miljoner euro till EU:s budget, medan Finland uppskattas få 1 172 miljoner euro från EU, varav merparten 895 miljoner euro går till jordbruksstöd. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd fattar beslut om EU-budgeten utifrån kommissionens förslag. EU:s budget kan inte visa underskott. EU:s samtliga utgifter måste täckas med inkomster som i huvudsak fås av medlemsländerna baserat på bruttonationalinkomsten. Övriga viktiga inkomster är tullavgifter och importavgifter för jordbruksprodukter samt momsinkomster.

Mer information

Kommissionens ekonomiska rapport för 2008 (på engelska)

EU:s budget 2009

EU:s utgifter – Några myter