Nyheter 21.10.2009

Vad nytt på EU:s karta?

KroatiaKroatiens medlemskapsförhandlingar har kommit in i slutskedet och det anses möjligt att Kroatien kan bli EU-medlem 2012. Foto: Europeiska kommissionen

EU har på 2000-talet utvidgats i snabb takt och unionen har i dag 27 medlemsländer. Utvidgningstakten verkar nu ha avtagit, men det finns flera kandidatländer som vill bli EU-medlemmar. Vilket land blir nästa EU-medlem?

EU:s utvidgningstakt har avtagit sedan början av 2000-talet då unionen tog in nya medlemsländer i rask takt. Det sägs att problemen med Lissabonfördraget och den ekonomiska recessionen har minskat de nuvarande medlemsländernas iver för utvidgningen.

Miia Lahti, som på Finlands EU-representation ansvarar för utvidgningsfrågorna, säger att processen i fråga om de nuvarande ansökarländerna har blivit lugnare eftersom det finns erfarenhet av utvidgningen.

Men enligt kommissionens årliga strategi för utvidgningen som publicerades i oktober pågår det aktivitet på utvidgningsfronten. Under det gångna året har tre länder ansökt om medlemskap: Montenegro, Albanien och Island. Man väntar att också Serbien ska lämna in sin medlemsansökan inom detta år.

För närvarande pågår förhandlingar om medlemskap med Turkiet och Kroatien. Också Island förväntas inom kort ansluta sig till den här gruppen.

I samband med att utvidgningsstrategin publicerades meddelade kommissionen att den rekommenderar att förhandlingar om medlemskap inleds med Makedonien. Makedonien har officiellt varit kandidatland sedan 2005, men förhandlingsstarten har skjutits upp på grund av en tvist mellan Makedonien och Grekland.

Det slutliga beslutet om att inleda förhandlingar om medlemskap fattas av Europeiska rådet som består av stats- och regeringscheferna i EU:s medlemsländer och kommissionens ordförande.

 

IslantiIsland söker EU-medlemskap. Foto: Europeiska kommissionen.

Kroatien och Island i ledningen

Av kandidatländerna är Kroatien och Island för närvarande närmast ett medlemskap. Det anses möjligt att båda dessa länder kan gå med i EU år 2012.

Medlemskapsförhandlingarna med Kroatien fördröjdes i början av 2009 till följd av en gränstvist med EU-landet Slovenien. Länderna nådde i september en överenskommelse om en medling av tvisten och efter det kunde förhandlingarna fortsätta.

Enligt utvidgningskommissionär Olli Rehn måste Kroatien dock öka sina reformansträngningar för att sätta fart på medlemskapsförhandlingarna, om man ville hålla fast vid att bli medlem 2012. Kroatien måste bland annat förstärka sitt rättsväsende och vidta åtgärder mot den organiserade brottsligheten och korruptionen.

Bollen hos Turkiet

Turkiets ställning som EU-kandidatland har under senare år väckt känslor både för och emot ett medlemskap. Det är känt att av de nuvarande EU-länderna förhåller sig Frankrike och Tyskland reserverat till ett turkiskt medlemskap.

Förhandlingarna med Turkiet har också fördröjts av en tvist med EU-medlemmen Cypern.

Enligt utvidgningskommissionär Olli Rehns mening har Turkiet på sistone genomfört reformer som gjort det möjligt att gå vidare i förhandlingarna. Rehn betonar att framstegen i förhandlingarna beror på takten i dessa reformer, särskilt när det gäller att befästa grundläggande friheter och rättsstatsprincipen.

 

MakedoniaLänder på västra Balkan beviljas visumfrihet nästa år. Foto: Europainformationen

Små steg på västra Balkan

Förutom att medlemskapsförhandlingar med Makedonien eventuellt inleds kan vi inte vänta oss några andra betydande nya öppningar på utvidgningsfronten. Det finns dock löften om små steg framåt eftersom EU intensifierar sitt samarbete med länderna på västra Balkan.

Kommissionen kommer att bevilja viseringsfria resor för medborgare från Makedonien, Montenegro och Serbien från och med början av 2010. Albanien och Serbien är följande som står i tur.

Trots att utvidgningstakten avtagit vill EU hålla fast vid sitt engagemang för en framtida EU-anslutning för västra Balkan och Turkiet. Man hoppas att utsikterna till EU-medlemskap sporrar till politiska och ekonomiska reformer som stärker freden och stabiliteten i området.

EU har inte förlorat sin betydelse som ett europeiskt fredsprojekt.

Mer information:

Europeiska kommissionens utvidgningswebb

Utvidgningsstrategin 2009–2010 (på engelska)

Bra att veta om EU:s utvidgning (broschyr på engelska)