Nyheter 4.11.2009

Unionens nya befattningar vakanta: Vem blir EU:s president?

Barroso ja ReinfeldtEuropeiska rådet ska välja sin ordförande eller EU:s s.k. president. Beredningen av utnämningen handhas av EU-ordförandelandet Sverige. Foto: Europeiska komissionen.

Europeiska rådets permanenta ordförande, den så kallade EU-presidenten, ska nu utses för första gången och diskussionen om utnämningen har gått het i höst. Inverkar partibakgrund eller landets storlek på valet? Vem kan söka tjänsten? Vem utser presidenten? Vem får äran att bli EU:s första president?

EU ska förutom president också utse en s.k. utrikesminister, dvs. en hög representant för utrikes frågor och säkerhetspolitiken.

Till utnämningspaketet har också ansetts höra Europeiska kommissionens ordförande och Europaparlamentets talman, vilka redan har utsetts. Enligt en förklaring som avgavs i samband med att Lissabonfördraget undertecknades ska man vid valet av Europeiska rådets ordförande, den höga representanten och Europeiska kommissionens ordförande ta hänsyn till de geografiska och demografiska skillnaderna inom unionen och dess medlemsstater.

Vid alla dessa utnämningar vill man söka en balans mellan bland annat de europeiska partigrupperna och med tanke på kandidaternas kön.

Europeiska rådets ordförande är en inflytelserik person  

Europeiska rådet väljer sin ordförande med kvalificerad majoritet för en mandatperiod av två och ett halvt år, som kan förnyas en gång.

De som är intresserade av befattningen kan inte direkt söka den, utan Europeiska rådet utser personen som blir ordförande. Europeiska rådet leds i höst av EU-ordförandelandet Sveriges statsminister, och ordförandelandet har hand om beredningen av utnämningarna.

Inga formella kriterier har ställts upp för valet av Europeiska rådets permanenta ordförande. Inofficiellt har det framförts att ordföranden borde vara en person som varit eller är stats- eller regeringschef och som har erfarenhet av Europeiska rådets arbete.

Europeiska rådets ordförande leder Europeiska rådets arbete och driver det framåt. Han eller hon säkerställer förberedelserna av och kontinuiteten i Europeiska rådets arbete i samarbete med kommissionens ordförande och på grundval av arbetet i rådet för allmänna frågor.

Ordföranden ska verka för att underlätta sammanhållning och konsensus inom Europeiska rådet och lägga fram en rapport för Europaparlamentet efter varje möte i rådet.

Europeiska rådets ordförande ska på sin nivå och i denna egenskap representera unionen utåt i de frågor som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, utan att åsidosätta den höga representantens befogenheter.

Europeiska rådets ordförande får inte inneha ett nationellt uppdrag.

Några beslut om lön och övriga anställningsvillkor har ännu inte fattats. De blir klara i samband med att andra frågor som gäller verkställigheten av Lissabonfördraget klarnar.

Bildtext:

Europeiska rådet ska välja sin ordförande eller EU:s s.k. president. Beredningen av utnämningen handhas av EU-ordförandelandet Sverige.