Nyheter 13.11.2009

EU:s utrikes-, utvecklings-, försvars- och Europaministrar sammanträder i Bryssel

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 340/2009
13.11.2009

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel den 16 och 17 november. Centrala teman är förberedelser inför Europeiska rådet i december, strategin för hållbar utveckling, Lissabonstrategin efter 2010, förberedelser inför toppmötet EU-Ryssland och toppmötet EU-Ukraina, militära krishanteringsinsatser i Bosnien och Hercegovina samt Somalia, biståndseffektivitet och demokratistöd. I mötet deltar utrikesminister Alexander Stubb, utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen, försvarsminister Jyri Häkämies och migrations- och Europaminister Astrid Thors.

Allmänna frågor

Allmänna rådet inleder förberedelserna inför Europeiska rådet den 10-11 december. Stats- och regeringscheferna diskuterar i december Lissabonfördragets ikraftträdande och den ekonomiska situationen samt preciserar EU:s ståndpunkter vid klimatmötet i Köpenhamn.

Den nya kommissionen lägger fram ett förslag till Lissabonstrategi efter 2010. Det fortsatta arbetet ska bland annat beakta den så kallade de visas grupp, vars arbete blir klart våren 2010. Rådet för allmänna frågor diskuterar riktlinjer som den nya Lissabonstrategin ska bygga på. Finland betonar vikten av ett tätare politiskt engagemang för att stärka den europeiska konkurrenskraften. Finland betonar bland annat en öppen inre marknad, innovationer och kompetens, klimat- och energipolitik samt sysselsättning och socialpolitik.

Ministrarna diskuterar också prioriteringar för och vidareutveckling av strategin för hållbar utveckling. Finland anser att det är dags att överväga att inkludera nya utmaningar i strategin. Sådana vore bland annat ren teknologi, koldioxidsnål ekonomi och hållbart utnyttjande av naturresurser.

Yttre förbindelser

Förberedelser för toppmötet EU-Ryssland står på rådets dagordning. Utrikesministrarnas samtal fokuserar på den ekonomiska krisens effekter i Ryssland, situationen i norra Kaukasien och det gemensamma grannskapet. Finland anser att EU:s bästa politiska alternativ är att engagera Ryssland i samarbetet. Finland betonar vikten av en omfattande utveckling av samarbetet inom alla sektorer inklusive rättsstatsfrågor, mänskliga rättigheter, klimatpolitik och gränsområdessamarbete.

Ministrarna diskuterar även förberedelser inför toppmötet mellan EU och Ukraina. Av toppmötets teman behandlas den ekonomiska krisen och energifrågor, den interna situationen i Ukraina och presidentvalet samt visumfrågor. Finland anser att EU bör stödja utvecklingen i Ukraina och landets närmande till unionen. Viktigt är även att EU visar engagemang och Ukraina flexibilitet i förhandlingarna om ett associeringsavtal och ett frihandelsavtal.

Fredsprocessen i Mellanöstern togs upp på utrikesministrarnas dagordning då palestiniernas president Abbas meddelade att han inte längre ställer upp som kandidat. De palestinska områdena ska enligt de senaste uppgifterna hålla parlaments- och presidentval i januari. Abbas meddelande har lett till många oklarheter. Finland anser att EU aktivt måste begrunda sin egen roll i den aktuella situationen och bereda sig på olika följder beroende på utvecklingsgången.

Rådet antar slutsatser om EU:s förbindelser med Vitryssland, en fortsättning på sanktionerna och möjligheter att stödja demokratisering i landet. Utrikesministrarna diskuterar också EU:s civila resurser, deras utveckling och utmaningar.

Försvarsfrågor

Utrikes- och försvarsministrarna antar vid ett gemensamt möte slutsatser om den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, som firar tioårsjubileum i år. Ministrarna diskuterar dessutom situationen i Bosnien och Hercegovina och framtiden för krishanteringsinsatsen Althea, som verkar i landet.

Försvarsministrarna ska diskutera EU:s krishanteringsverksamhet i Somalias närområden, bland annat EU:s marina insats Atalanta och eventuella mer omfattande EU-insatser i syfte att stabilisera regionen. Det mest sannolika alternativet anses vara en utbildningsinsats för att stödja utvecklingen av säkerhetssektorn i Somalia. På agendan står också frågor som rör Europeiska försvarsbyrån EDA:s resurser. Ministrarna godkänner EDA:s budget för 2010. I samband med rådsmötet kommer Europeiska försvarsbyråns styrelse att sammanträda i försvarsministersammansättning.
Utvecklingsfrågor

Utrikes- och utvecklingsministrarna antar vid ett gemensamt möte slutsatser om demokratistöd i EU:s yttre förbindelser och diskuterar stöd för demokratiutvecklingen i Afghanistan. Den finländska linjen betonar en bred syn på demokrati. Demokratin anses vara tätt förknippad med mänskliga rättigheter, rättsstatsutveckling, demokratiskt styre och kampen mot korruption.

Utvecklingsministrarna diskuterar hur biståndsåtagandena fullgörs. Enligt aktuella prognoser kommer Finland att nå EU:s anslagsmål för 2010 trots den svåra ekonomiska situationen. Vid en lunchdiskussion ska utvecklingsministrarna behandla budgetstöd. Finland använder budgetstöd som ett av instrumenten i länder som uppfyller de grundläggande förutsättningarna för budgetstöd.

Utvecklingsministrarna ska vid sitt möte även behandla en stärkning av biståndseffektiviteten. Rådet antar slutsatser i frågan. Ministrarna diskuterar det täta sambandet mellan utvecklingsfrågor och klimat. Syftet är att anta slutsatser även i denna fråga. Ministrarna diskuterar också en reformering av arbetet för en koherent utvecklingspolitik inom EU. Finland stöder en effektivering genom fokusering. Rådet antar slutsatser i frågan. Rådet antar även slutsatser om hiv/aids, malaria och tuberkulos, som behandlats tidigare under hösten.

Ytterligare information: allmänna frågor: konsultativa tjänstemannen Minna Hulkkonen, statsrådets EU-sekretariat, tfn 09 1602 2184, yttre förbindelser: ambassadrådet Markku Lampinen, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5330 eller 040 7266 124, utvecklingsministrarnas möte: ambassadrådet Pirjo Suomela-Chowdhury, utrikesministeriet, tfn 09 1605 6272 eller 040 7217 159, och försvarsministermötet: specialsakkunnig Rasmus Hindren, försvarsministeriet, tfn 09 1608 8268