Nyheter 20.11.2009

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation

valtionavustukset Eurooppa-tiedottamiseenAnsökan ska inlämnas senast den 15 december 2009. Foto: Europeiska komissionen.

Utrikesministeriet ledigförklarar statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2010.

I budgeten för 2010 har det föreslagits att 215 000 euro anvisas för understöden. Syftet med understöden är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland. Särskilda prioriteringar år 2010 är frågor som påverkar medborgarnas vardag (den inre marknaden inklusive tjänster, konsumentskydd och utbytesprogram) samt energi- och klimatfrågor och förändringar som Lissabonfördraget medför.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan med en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet ska inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 15 december 2009 före tjänstetidens utgång. I annat fall går den sökande miste om rätten att bli beaktad i stödbesluten.

Ansökningsblanketten och närmare anvisningar om ansökningsförfarandet. Blanketter och anvisningar kan också beställas per telefon på nummer (09) 1605 6064.

Helsingfors den 8 november 2009

Utrikesministeriet