Nyheter 4.12.2009

Rådet för allmänna frågor diskuterar beredningen av Europeiska rådet och EU:s utvidgning

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet
Pressmeddelande 368/2009
4.12.2009

EU:s råd för allmänna frågor sammanträder måndagen den 7 december i Bryssel. Rådets huvudteman är beredningen av Europeiska rådet och EU:s utvidgning. Från Finland deltar Europaminister Astrid Thors och utrikesminister Alexander Stubb.

Genom Lissabonfördraget uppdelades EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser i rådet för allmänna frågor och rådet för utrikes frågor. I enlighet med regeringens arbetsfördelning företräder Europaministern Finland i rådet för allmänna frågor medan utrikesministern är Finlands företrädare i utvidgningsärenden.

Efter att Lissabonfördraget trädde i kraft är beredningen av Europeiska rådets möten den viktigaste uppgiften för rådet för allmänna frågor. Klimatkonferensen i Köpenhamn är huvudtemat för Europeiska rådets decembermöte. Finlands mål i Köpenhamn är att få till stånd en ambitiös och täckande överenskommelse. EU bör komma överens om ett klart förhandlingsmandat och om en tidsplan, där ett juridiskt bindande avtal i mån av möjlighet färdigställs inom sex månader. Det är speciellt viktigt att man enas om klimatfinansieringen på kort sikt. EU:s stats- och regeringschefer kommer också att ta ställning till striktare mål för EU:s utsläppsminskningar och diskutera det ekonomiska och finansiella läget och sysselsättningsläget. Det föregående rådet för allmänna frågor beredde fortsatta åtgärder med tanke på Lissabonfördraget och en strategi för hållbar utveckling inför Europeiska rådets möte.

Rådet har för avsikt att godkänna slutsatserna om EU:s kandidatländer och länderna på västra Balkan. I oktober offentliggjorde kommissionen sitt årliga utvidgningspaket, som innehåller en utvidgningsstrategi samt framstegsrapporter om kandidatländerna och potentiella kandidatländer. Utvidgningen har stärkt demokratin och rättsstatsutvecklingen i Europa och ökat unionens förmåga att svara på globala utmaningar. Finland stöder slutsatserna i kommissionens utvidgningspaket och betonar att man bör hålla fast vid 2006 års utvidgningskonsensus. Finland stöder också kommissionens förslag att inleda medlemsförhandlingar med den forna jugoslaviska republiken Makedonien.

Ministrarna föreläggs det s.k. 18-månadersprogram för rådet som utarbetats av Spanien, Belgien och Ungern. Centrala utmaningar för unionen är fortsatta åtgärder med tanke på Lissabonstrategin, en reform av finansieringstillsynen, den sociala agendan, genomförandet av energi- och klimatpaketet samt Stockholmsprogrammets genomförande.

Ytterligare information: Sanna Ek, sakkunnig i EU-ärenden, statsrådets EU-sekretariat, tfn 09-1602 2150, och Juha Ottman, enhetschef, utrikesministeriets enhet för EU:s utvidgning och Västbalkan, tfn 09-1605 5784