Nyheter 7.1.2010

Rovaniemi är julgubbens officiella hemstad inom EU

Rovaniemi har beviljats gemenskapsvarumärket The Official Hometown of Santa Claus. Varumärket ger en konkurrensfördel i marknadsföringen, och andra städer inom EU kan till exempel inte påstå sig vara julgubbens hemstad.

Yhteisötavaramerkki-logoGemenskapsvarumärke som gäller inom Europeiska unionens område®

Europeiska gemenskapens byrå för harmonisering inom den inre marknaden OHIM(Office for the Harmonization in the Internal Market), som är belägen i Alicante i Spanien, har beviljat Rovaniemi stad gemenskapsvarumärket The Official Hometown of Santa Claus.  Luftfartsverket har tidigare beviljats gemenskapsvarumärke och därmed ensamrätt att för Rovaniemi flygplats använda benämningen The Official Airport of Santa Claus.

Gemenskapsvarumärket ger rättsligt skydd vid eventuella tvister och en konkurrensfördel till exempel i marknadsföringen. Andra städer inom EU kan alltså till exempel inte påstå sig vara julgubbens hemstad. Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt att använda det registrerade varumärket, och tredje parter har inte rätt att använda det skyddade varumärket utan tillstånd. Gemenskapsvarumärket grundar sig på Europeiska unionens råds förordning 207/2009 om gemenskapsvarumärken, kommissionens förordning 2868/95 om genomförande av rådets förordning och kommissionens förordning 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden.

RovaniemiFör Rovaniemi betyder gemenskapsvarumärket att inom EU är Rovaniemi julgubbens officiella hemstad. Foto: Rovaniemi Media

Med en förordning av kommissionen har därtill godkänts processordningen för överklagningsnämnderna. Registreringen av ett varumärke inom Europeiska unionens område täcker också nationella varumärkesregistreringar, eftersom varumärken som är registrerade på Europeiska unionens inre marknad likställs med nationella varumärkesregistreringar.

Om man vill sälja sina produkter på EU:s inre marknad är det bra att skydda sitt varumärke genom att registrera det via OHIM. Då kan man med enda ansökan erhålla registreringsskydd inom hela EU:s område, och varumärkena behöver inte registreras skilt i varje medlemsstat. Det är emellertid inte möjligt att begränsa gemenskapsvarumärkesskyddet att gälla endast vissa medlemsstater. Gemenskapsvarumärket skiljer sig från internationell registrering av varumärken, dvs. från så kallad internationell registrering enligt Madridprotokollet, emedan internationell registrering av varumärken inte automatiskt ersätter registrering av varumärken till exempel i Finland.

Mer information om gemenskapsvarumärket inom Europeiska unionen jämte registreringsanvisningar och information om registreringsavgifter finns på OHIM:s webbplats och på Patent- och registerstyrelsens webbplats.