Nyheter 21.1.2010

Temaåret 2010

Temavuosi 2010 englEuropeiska unionens tema för 2010 är bekämpning av fattigdom och social utestängning. EU vill genom temaåret utmana alla att bekämpa fattigdom och utestängning.

Europeiska unionen är ett av de rikaste områdena i världen, men ändå är temat mycket aktuellt. I dag lever 80 miljoner EU-medborgare, 17 procent av unionens totala befolkning, under fattigdomsgränsen. Särskilt antalet fattiga barn har ökat. De utgör redan 19 procent av alla barn inom unionen.

De finländska levnadsförhållandena klarar sig synnerligen väl i jämförelse med andra EU-länder. Den finländska fattigdomsnivån är inte särskilt hög, fattigdomen bland barn är lägst av alla. Trots det finns det sociala utmaningar också i Finland. En av de viktigaste i dag är låga inkomster och förebyggande av problem som hänger ihop med dem. Vikt har också fästs vid det ökade behovet av barnskyddsåtgärder och vid att hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupper har ökat.

Stoppa fattigdomen!

Alla medlemsländer har utarbetat en egen nationell strategi utifrån unionens gemensamma tema. I Finland är syftet med Europaåret att ge en röst till de fattiga och utestängda och till frivilligarbetare, organisationer och socialarbetare som jobbar med dem.

Finland har valt Stop köyhyys (Stoppa fattigdomen) till årets slogan och Rakennetaan yhteiskunta kaikille (Vi bygger ett samhälle för alla) till årets motto. Syftet med Europaåret är att främja förverkligandet av fattiga eller utestängda personers rättigheter och att göra allmänheten medveten om att de finns till. Syftet är också att främja samhörighet och gemensamt ansvar och att förankra kampen mot fattigdom och lottlöshet hos alla aktörer.

Årets centrala tema är delaktighet och samhörighet. Att öka människors känsla av delaktighet är en viktig faktor i förebyggandet av fattigdom och utestängning. Samhörigheten däremot stärker och harmoniserar samhället eftersom den bygger på viljan att hjälpa och på att stå på den svagares sida.

Republikens president Tarja Halonen har lovat ställa upp som årets officiella beskyddare. Europaåret har dessutom flera ambassadörer från minister Elisabeth Rehn till årets flyktingkvinna 2009 Fatbardhe Hetemaj.

Evenemangsspäckat år 

Avsikten är att år 2010 ordna så många olika evenemang och vidta så många åtgärder som möjligt som berör temat på olika håll i Finland. Europaårets riksomfattande invigningsevenemang äger rum i Kemi i februari. Året omfattar dessutom två temaveckor: en europeisk temavecka i maj och en finländsk nationell temavecka i november.

Utöver dessa ordnas seminarier, regionala temadagar och olika evenemang av frivilligorganisationer och kommuner. Mer information om evenemangen finns i kalendern på det finländska temaårets webbplats.

Institutet för hälsa och välfärd för samordnar, administrerar och informerar om Europaåret i Finland. Projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och Europeiska unionen.

Mer information:

Den finländska webbplatsen för Europeiska året 2010

 Europeiska unionens officiella webbplats för Europeiska året 2010