Nyheter 22.1.2010

EU:s råd för utrikesfrågor diskuterar Haiti och Jemen

Pressmeddelande 18/2010
22.1.2010

EU:s råd för utrikesfrågor samlas den 25 januari i Bryssel. Till mötets viktigaste ämnen hör situationen i Haiti efter jordbävningen och Jemen. Från Finland deltar utrikesminister Alexander Stubb. I Bryssel sammanträder samma dag också rådet för allmänna frågor, varvid Spanien presenterar arbetsprogrammet för sin ordförandeskapsperiod. Vid det mötet representeras Finland av Europaminister Astrid Thors.

Rådet för utrikesfrågor diskuterar Haitis situation efter jordbävningen. Förutom biståndsverksamhet behandlas stöd av hjälparbetet med effektiva säkerhetsåtgärder, samt en snar påbörjan av återuppbyggnaden. Finland betonar vikten av att stödet koordineras under FN:s ledning. Finland anser också att det är viktigt att FN-operationen förstärks för att hjälpverksamhetens smidighet ska garanteras. Finlands möjligheter till tilläggsstöd utreds.

Utrikesministrarna diskuterar och godkänner konklusionerna om Jemens situation. Särskilt tar man upp EU:s åtgärder, med vilka man strävar efter att förhindra att Jemen blir en kollapsad stat och att al-Qaida får starkare fotfäste i landet. Dessutom förbereder man sig inför det internationella möte om Jemen som arrangeras i London den 27 januari. Enligt Finlands åsikt borde EU fortsättningsvis påverka Jemens situation med mångsidiga instrument så som politisk dialog, utvecklingsprojekt och säkerhetsprojekt. Finland betonar vikten av mera dialog med länderna i Persiska vikens samarbetsråd, speciellt med Saudiarabien och Oman.

Rådet diskuterar också säkerhetsläget i Somalia och en eventuell EU-utbildningsoperation för att utbilda säkerhetstrupper i Somalia. EU har förberett utbildningen av 2000 somalier i Uganda, vilket skulle ta ungefär ett år. Utbildningen skulle ske i samarbete med Afrikanska unionen och dess fredsbevararoperation AMISOM. Finland understöder grundandet av operationen och undersöker som bäst sina möjligheter att delta. Finland understryker bättre verkställighet av det fredsavtal som slöts år 2008 i Djibouti än vad som hittills varit fallet, samt kontakt med moderata oppositionsgrupper för att inkludera dem i fredsprocessen i samarbete med FN. Somalias synnerligen svaga humanitära situation tas också upp.

Likaså behandlas läget i Bosnien-Hercegovina. Rådet diskuterar landets situation och godkänner konklusionerna som gäller fortsättningen av operation Althea. Finland understöder att operation Althea förändras till en utbildnings- och stödoperation, så att det nuvarande verkställningsuppdraget kvarstår under övergångsskedet.

Bosniens låsta politiska situation, som håller på att sinka landets väg mot EU, diskuteras också. Enligt Finland borde EU förstärka sin politiska roll i Bosnien och fördöma den serbiska republikens åtgärder som strider mot Daytonaavtalet.

Beträffande Afghanistan och Pakistan förbereder sig rådet på den Afghanistankonferens som ordnas den 28 januari i London. Konferensen är en del av en serie Afghanistanmöten som kommer att hållas i Kabul på våren och i Berlin år 2011. Finland anser det viktigt att den nya afghanska förvaltningen förbinder sig till samarbete vid Londonmötet, att koordinering sker mellan EU, Nato och Förenta staterna samt att man satsar mera på att förstärka regional och lokal förvaltning och på att återanpassa före detta soldater till civilsamhället. Dessutom betonar Finland bredare stöd till grannlandet Pakistan.

Också Iran diskuteras av rådet. Ministrarna diskuterar EU:s reaktion på Irans ovilja att samarbeta kring kärnprogramstvisten i enlighet med Europeiska rådets uppdrag. Finland understöder strängare sanktioner, primärt utgående från FN:s säkerhetsråds beslut, men är också berett att skärpa EU:s sanktioner. Finland anser dessutom det viktigt att EU agerar med enhetliga åtgärder gällande människorättssituationen i Iran.

Närmare upplysningar: enhetschefen Leena-Kaisa Mikkola, utrikesministeriets enhet för EU:s gemensamma säkerhets- och utrikespolitik, tel. 09 1605 5026 eller 040 753 4364, och utrikesministerns diplomatiska rådgivare Päivi Pohjanheimo, tel. 09 1605 5332 eller 040 511 3786.