Nyheter 25.1.2010

Utfrågningarna av kandidaterna till kommissionen har börjat

Europaparlamentet frågar ut kandidaterna till EU-kommissionen 11–15 och 18–19 januari. Om parlamentet godkänner kommissionens sammansättning inleder den nya kommissionen sitt arbete i februari.

RehnOlli Rehn som är nominerad som kommissionär för ekonomiska och monetära frågor utfrågades av parlamentet 11 januari. Foto: Europeiska kommissionen

Europaparlamentet utser kommissionen för fem år. Kommissionen tar initiativ och verkställer beslut inom Europeiska unionen. Kommissionen består av ordföranden och 26 kommissionärer med egna ansvarsområden. I enlighet med Lissabonfördraget väljs en kommissionär från varje medlemsland. Till ordförande för kommissionen har parlamentet redan utnämnt José Manuel Barroso, som också ledde den förra kommissionen. Catherine Ashton från Storbritannien, som är en av kommissionens vice ordförande och EU:s höga representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken eller ”utrikesminister”, valdes redan i november, men utnämningen ska ännu godkännas av parlamentet.

Kommissionärskandidaterna har nominerats i samarbete mellan Europeiska rådet och kommissionens ordförande. Kommissionärernas ansvarsområden har bestämts enligt ordförandens förslag. Olli Rehn från Finland kandiderar för portföljen för ekonomiska och monetära frågor. Nya ansvarsområden är klimatfrågor, inrikes frågor samt rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, som nu får egna kommissionärer.

Parlamentets utskott frågar ut kandidaterna var för sig i en tre timmar lång offentlig utfrågning. Utfrågningarna sänds i realtid över Internet. Kandidaternas skriftliga svar på frågor som parlamentet tidigare ställt till kandidaterna tjänar som underlag vid den muntliga utfrågningen. I de skriftliga frågorna har kandidaterna tillfrågats om sina politiska prioriteringar inom sina respektive ansvarsområden. Vid utfrågningen kan parlamentsledamöterna ställa kompletterande frågor om kandidaternas politiska inriktning och bättre lära känna kandidaternas personlighet.

Vid utfrågningen i utskottet för ekonomi och valutafrågor ansåg Olli Rehn det vara viktigt att bygga upp en sund offentlig ekonomi och att EU ska ha en samordnad strategi för att komma ut ur den ekonomiska krisen och kunna trygga en hållbar ekonomisk bas. På måndagen svarade Catherine Ashton, som planeras bli utrikesminister, på parlamentarikernas frågor. Hon betonade framför allt betydelsen av att bygga upp unionens utrikestjänst.

Efter utfrågningarna gör utskotten upp bedömningar av kandidaternas lämplighet som kommissionärer. I bedömningarna betonas bland annat de nominerade kommissionärernas allmänna kompetens, engagemang för Europas sak, oavhängighet, kommunikationsfärdigheter och kunskap om sitt ansvarsområde.

Resultaten av bedömningarna behandlas av parlamentets talman och ledarna för de politiska grupperna vid talmanskonferensen och därefter ännu av utskottsordförandekonferensen. Barroso som valts till ordförande presenterar de nominerade kommissionärerna vid parlamentets plenarsammanträde den 26 januari. Efter en åtföljande diskussion röstar parlamentet om godkännande av kommissionen. Vid omröstningen godkänns eller förkastas den nya kommissionen i sin helhet. Omröstningen är på inget vis en formalitet. Parlamentet har tidigare lyckas byta ut kandidater som det ansett olämpliga.

Mer information 

Utfrågning av kommissionärskandidaterna
EP Live – Direktsändning från utfrågningarna
Nominerade kommissionärer
Barroso presenterade de nya kommissionärskandidaterna (Europainformationen)