Nyheter 12.2.2010

EU intensifierar samarbetet i rättsliga och inrikes frågor – vad ändras genom Stockholmsprogrammet och Lissabonfördraget?

Pressmeddelande 40/2010
12.2.2010

Europainformationens seminarier i Åbo den 15 februari och i Tammerfors den 22 februari

Det har gått över tio år sedan EU-toppmötet i Tammerfors. Under Finlands första EU-ordförandeskap hösten 1999 beslutade EU-ländernas ledare att intensifiera samarbetet i rättsliga och inrikes frågor inom Europeiska unionen. Målen som sattes vid toppmötet i Tammerfors har nu på drygt tio år lett till Stockholmsprogrammet som definierar mål och prioriteringar för åren 2010-2014.

Utrikesministeriets Europainformation ordnar seminarier om temat i Åbo den 15 februari och i Tammerfors den 22 februari. Seminarierna behandlar Stockholmsprogrammets och Lissabonfördragets inverkan på EU:s samarbete i rättsliga och inrikes frågor och eventuella ändringar i medborgarnas rättsliga ställning.

Inrikesminister Anne Holmlund (Saml) berättar i Åbo om skydd för allmänheten i ett föränderligt EU. Överdirektör Laura Yli-Vakkuri från inrikesministeriet behandlar samma tema i Tammerfors.

I Tammerfors håller justitieminister Tuija Brax (Gröna) ett tal om den europeiska rättspolitiken och medborgarnas rättsskydd. Justitieministeriets kanslichef Tiina Astola håller motsvarande anförande i Åbo.

Specialmedarbetare Thomas Bergman från inrikesministeriet berättar både i Åbo och i Tammerfors varför EU behöver en gemensam migrations- och asylpolitik.

Elina Pirjatanniemi, föreståndare för Åbo Akademis institut för mänskliga rättigheter, och riksdagsledamot Annika Lapintie (VF) framför kommentarer vid seminariet i Åbo. I Tammerfors framförs kommentarer av Sakari Melander, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, och riksdagsledamot Kimmo Sasi (Saml).

EU-länderna antog i december det så kallade Stockholmsprogrammet som definierar mål och prioriteringar för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor 2010-2014. Programmets centrala syfte är att garantera medborgarnas grundläggande rättigheter och säkerhet. Genomförandet av Stockholmsprogrammet påverkas avsevärt av att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. Fördraget ändrar beslutsförfaranden och rättsakter som tillämpas i det straffrättsliga och polisiära samarbetet.

Närmare upplysningar om seminarierna: enhetschef Marja Aspelund, utrikesministeriets Europainformation, tfn 040 551 5787, regioninformatör Juhana Tuomola, Europainformationen i Egentliga Finland, tfn 040 510 7529, regioninformatör Outi Koskinen, Europainformationen i Birkaland, tfn 040 510 7515