Nyheter 15.2.2010

Greken Diamandouros fortsätter som europeisk ombudsman

P Nikiforos Diamandouros har valts att fortsätta sitt arbete som europeisk ombudsman. Han sköter uppdraget fram till 2014. Ombudsmannens uppgift är att trygga medborgarnas rättigheter i EU.

DiamandourosP Nikiforos Diamandouros har valts till europeisk ombudsman för perioden 2010–2014. Foto: Europeiska kommissionen.

Europaparlamentet väljer ombudsmannen för parlamentets mandatperiod. P Nikiforos Diamandouros motkandidater var italienaren Vittorio Bottoli och belgaren Pierre-Yves Monette. Diamandouros valdes vid en omröstning i parlamentet i januari med rösterna 340 av 648 avgivna röster.

Arbetet fortsätter mot nya mål 

Ombudsmannens arbete är bekant för Diamandouros, som har varit ombudsman sedan 2003. Diamandouros vill under denna mandatperiod se till att medborgarna får de fördelar som Lissabonfördraget och stadgan om de grundläggande rättigheterna utlovar. Han vill också öka medborgarnas kännedom om sina rättigheter vid behandlingen av frågor som gäller dem. Arbetet på att förbättra servicen gentemot medborgarna och öka förvaltningens öppenhet fortsätter också.

Ökad öppenhet behövs, eftersom de flesta undersökningar som ombudsmannen har gjort de senaste åren har gällt bristande öppenhet.

Diamandouros vill också utveckla ombudsmannens verksamhet. Under den föregående perioden förbättrades ombudsmannens webbplats och särskild vikt fästes vid att besluten ska vara tydligt skrivna och lätta att förstå. Diamandouros anser det vara viktigt att medborgarna under denna period ska få mer information om ombudsmannens tjänster och sina möjligheter att utnyttja dessa. Ombudsmannen kunde också på eget initiativ oftare ta tag i administrativa missförhållanden. Man vill göra behandlingen av klagomålen snabbare, för att bättre kunna betjäna medborgarna.

Ombudsmannen hjälper medborgarna 

Medborgare, företag och sammanslutningar kan framföra klagomål till ombudsmannen om missförhållanden i förvaltningen vid Europeiska unionens institutioner och organ. År 2008 tog ombudsmannen emot 3 406 klagomål.

Grunden för ett klagomål kan vara till exempel en institutions vägran att ge ut information, diskriminering, maktmissbruk eller förhalning vid behandling av ärenden. Missförhållanden i nationella eller lokala myndigheter hör inte till ombudsmannens ansvarsområde, trots att missförhållanden gäller EU-frågor. Men vid behov ger ombudsmannen råd om vart man kan vända sig.

Råd för att ta tag i missförhållanden i förvaltningen kan man också få på ombudsmannens webbplats där det finns en interaktiv vägledning, som i fjol användes av 26 000 personer. Vägledningen ger information om vart man kan vända sig med klagomål.

Arbetar för uppgörelse i godo 

Ombudsmannen är en oavhängig aktör med omfattande fullmakter att undersöka olika frågor och rätt till information.  Ombudsmannen försöker nå uppgörelser i godo. Han kan lägga fram ett förslag till att korrigera missförhållandet eller rekommendationer till en lösning till berörda organ. Ombudsmannen har inte rätt att ådöma straff, men ofta räcker det med en kontakt till det berörda organet för att lösa en fråga.

Mer information: 

Europeiska ombudsmannen
Europeiska ombudsmannen, interaktiv vägledning
Bristande öppenhet oroar (Europainformationen)