Nyheter 19.2.2010

Grekland var den viktigaste frågan på Ekofinmötet

EcofinMötet var det första där Olli Rehn representerade kommissionen i egenskap av kommissionär för ekonomiska och monetära frågor. Foto: Europeiska kommissionen.

EU:s finansministrar gav Grekland tid till mitten av mars att visa att landets åtstramningspaket biter. Åtstramningens effektivitet ska granskas vid nästa ministermöte.

Den viktigaste frågan vid det möte som EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin, höll den 16 februari var underskottet och skulderna i den grekiska offentliga ekonomin. Finansministrarna beslutade ge Grekland tid till mitten av mars att visa att det utlovade åtstramningspaket biter. Vid nästa möte i mitten av mars kommer man att kräva ytterligare åtgärder av Grekland om den åtstramning som genomförts inte har haft någon effekt. Kommissionär Olli Rehn som svara för de ekonomiska och monetära frågorna anser det sannolikt att man kommer att kräva ytterligare åtgärder av Grekland.

Med anledning av stabilitets- och tillväxtpakten gavs Litauen, Malta och Rumänien nya rekommendationer för att få bort de alltför stora underskotten. Länderna beviljades ett år extra tid för att åtgärda underskotten.

Ekofin beslutade också föreslå för Europeiska rådet att portugisen Vitor Constâncio väljs till ny vice generaldirektör för Europeiska centralbanken från och med den 1 juni.

Ekofinrådet kräver även fullt och effektivt genomförande av tjänstedirektivet i medlemsstaterna så snabbt som möjligt. Tjänstedirektivet innehåller bestämmelser om medlemsländernas förpliktelse att bedöma och vid behov förenkla de nationella förfarandena som tillämpas på inledning eller utövning av serviceverksamhet.

Vid mötet godkändes ett direktiv om strukturen i EU:s tullbestämmelser och om tullavgifter för cigaretter och andra tobaksvaror. Avsikten är att allt bättre skydda medborgarnas hälsa genom att höja minimitullavgifterna på cigaretter samtidigt som tullavgiften för finskuren tobak blir lika hög som för cigaretter. Direktivet gällande cigaretter träder i kraft senast 1.1.2014. Bulgarien, Grekland, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen och Rumänien fick en övergångstid till 1.1.2018.

Finansminister Jyrki Katainen representerade Finland vid EU:s ekonomi- och finansministermöte som hölls i Bryssel den 16 februari. Mötet var det första där Olli Rehn representerade kommissionen i egenskap av kommissionär för ekonomiska och monetära frågor.

Mer information:

Ekofins pressmeddelande 16.2.2010

Ekofin tar upp Grekland och utnämnandet av ECB:s vice generaldirektör, finansministeriets pressmeddelande 17/2010, 12.2.2010