Nyheter 23.2.2010

EU har fått en ny logo för ekologiska livsmedel

Uusi luomulogo ”Europalövet” som valts till EU:s ekologiska logo fick 63 % av de avgivna rösterna. Logon har designats av Dasan Milenkovic, som studerar i Tyskland. Foto: Europeiska kommissionen.

Användningen av EU:s ekologiska symbol på ekologiska produkter har varit frivillig. I och med ny EU-lagstiftning blir märkningen obligatorisk från och med den 1 juli 2010.

Den nya ekologiska logotypen valdes i en webbomröstning för allmänheten

I omröstningen om den ekologiska symbolen avgavs sammanlagt 129 493 röster. I designtävlingen för den nya ekologiska logon deltog över 3 400 studerande från EU:s alla 27 medlemsstater. Medborgarna hade möjlighet att välja sin favorit bland tre förslag. Omröstningen avslutades den 31 januari 2010. Den nya logon ska stärka konsumentskyddet och göra ekologiskt jordbruk mer synligt.

Användningen av märkningen gäller färdigförpackade ekologiska produkter. Avsikten med märkningen är att göra det lättare för konsumenterna att känna igen ekologiska produkter oberoende av produkternas ursprung. På livsmedel som importeras från tredje land är användningen av den ekologiska logotypen fortfarande frivillig, men distribution på gemenskapens marknad är tillåten endast om produkterna har producerats och kontrollerats enligt samma villkor som gäller inom EU. När EU:s ekologiska logo används ska enligt den nya lagstiftningen också produktionsplatsen för ingredienserna från jordbruket antecknas.

Målen för den nya lagstiftningen

Den 1 januari 2009 började ny EU-lagstiftning gälla för produktion, kontroll och märkning av ekologiska produkter. Vissa av de nya bestämmelserna om märkning träder dock inte i kraft förrän den 1 juli 2010. Bestämmelserna gäller följande jordbruksprodukter, inklusive vattenbruk och jäst:

  • levande eller obearbetade jordbruksprodukter
  • bearbetade livsmedel
  • djurfoder
  • utsäde och uppförökningsmaterial

Insamling av vilda växter och alger ingår också i lagstiftningens tillämpningsområde.

Syftet med den nya lagstiftningen är hållbara odlingssystem och produkter av hög kvalitet. Vid produktionen av ekologiska produkter kommer ännu större tyngdpunkt att läggas på miljöskydd, biologisk mångfald och djurskyddsstandard.

Ekologisk produktion måste respektera naturliga system och kretslopp. I EU:s förordningar fastställs hur djur och odlingsväxter ska hanteras och hur livsmedel och djurfoder ska bearbetas för att de ska kunna märkas som ekologiska produkter. Livsmedel får enbart märkas som ekologiska om minst 95 % av ingredienserna från jordbruket är ekologiska. Användning av genetiskt modifierade organismer (GMO), och av produkter som är framställda av GMO, är fortfarande förbjuden inom ekologisk produktion. Produkter som innehåller GMO får inte märkas som ekologiska såvida inte ingredienserna som innehåller GMO har tillförts produkterna oavsiktligt och GMO-andelen av ingredienserna understiger 0,9 %.

Medlemsstaterna kontrollerar att förordningarna tillämpas

Alla EU-länder har ett kontrollsystem för att kontrollera att förordningarna iakttas. Varje gård, förädlare och importör i den ekologiska livsmedelskedjan kontrolleras åtminstone en gång per år. Kontrollen kan göras av en offentlig myndighet som medlemsstaten utsett och/eller av en privat instans som befullmäktigats att utföra kontrollen. Kontrollerna omfattar:

kontroll av dokument över försäljning och inköp, bokföring om djur och medicinsk behandling mm.

  • eventuell provtagning
  • kontroll av djur som sköts inomhus och utomhus
  • kontroll av åkrar, trädgårdar, växthus och betesmarker

Mer information om ekologisk odling i EU

EU:s medlemsstater och Europeiska kommissionen använder informationstjänsten OFIS som sitt huvudsakliga verktyg för information om ekologiska produkter och för att sprida aktuell information till allmänheten.

OFIS

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande om logotypen för ekologiska produkter (på finska)

Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA – Ekoproduktion

Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA – Ekologiska livsmedel