Nyheter 25.2.2010

Bristande öppenhet oroar

Europeiska ombudsmannens logo.Europeiska ombudsmannens logo. Foto: Europeiska gemenskaperna.

Europeiska ombudsmannan registrerade 3 406 klagomål under 2008, vilket var sex procent mer än 2007. De flesta av de påbörjade undersökningarna gällde bristande öppenhet i EU-institutionerna.

Europeiska ombudsmannen ger årligen en redogörelse över sin verksamhet till Europaparlamentet. Ombudsmannens årsberättelse innehåller bland annat en allmän översikt över de klagomål som behandlats under året och över de undersökningar som ombudsmannen har gjort.

Europeiska ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros presenterade i september sin redogörelse för parlamentets utskott för framställningar, som den 12 november gav sitt årliga betänkande om ombudsmannens verksamhet året innan. 

Bristande öppenhet det vanligaste klagomålet

Enligt utskottets betänkande oroar sig parlamentet framförallt för det stora antalet klagomål, där det påstådda administrativa missförhållandet gäller bristande öppenhet, inklusive vägran att lämna ut information. Med ett administrativt missförhållande avses situationer där ett organ inte följer lagen, försummar principerna för god förvaltningssed eller bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Av de undersökningar som ombudsmannen påbörjade 2008 gällde 102 fall eller 36 procent bristande öppenhet. Enligt parlamentet är detta oroväckande eftersom en ansvarig och öppen administration är avgörande för att medborgarnas förtroende för EU ska öka.

Finländarna flitigare än genomsnittet att lämna in klagomål

I fjol lämnades 49 klagomål från Finland in till Europeiska ombudsmannen, vilket är 1,4 procent av alla klagomål. Mest klagomål (546) kom det från Tyskland och minst (7) från Estland. Det största antalet klagomål i förhållande till folkmängden kom dock från Malta och Luxemburg.

P. Nikiforos DiamandourosP. Nikiforos Diamandouros från Grekland tillträdde som europeisk ombudsman den 1 april 2003. Foto: Europeiska gemenskaperna.

Europeiska ombudsmannen Diamandouros, som besökte Finland i slutet av oktober, sade vid en diskussion på Europaparlamentets informationsbyrå i Finland att finländarnas klagomål till ombudsmannen inte i avgörande grad avviker från klagomålen från de andra EU-länderna. Finländarna oroar sig över samma saker som de övriga EU-medborgarna.

De flesta av finländarnas klagomål gäller emellertid frågor som inte hör till ombudsmannens behörighet. Klagomålen gäller ofta verksamheten i finländska organ eller myndigheter och inte administrativa missförhållanden i EU:s institutioner eller organ. Detta är relativt vanligt. Av alla 3 346 klagomål som behandlades i fjol hörde endast 802 fall till ombudsmannens behörighet.

En ny ombudsman väljs i januari

Europaparlamentet väljer ombudsman i början av varje mandatperiod i en sluten omröstning. Denna gång finns det tre kandidater, den nuvarande ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros, italienaren Vittorio Bottoli och belgaren Pierre-Yves Monette. Europaparlamentets utskott för framställningar ska höra kandidaterna den 30 november. Valet förrättas i januari 2010.

Mer information:

Europeiska ombudsmannens webbplats 

Europeiska ombudsmannens årliga rapporter

Europaparlamentets betänkande om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2008

Val av Europeiska ombudsmannen

Europaparlamentets utskott för framställningar