Nyheter 5.3.2010

Island ett steg närmare unionen

IslantiÄndringen av fiskelagstiftningen kommer att vara den svåraste biten under medlemskapsförhandlingarna. Foto: Europeiska kommissionen.

EU-kommissionen säger ja till Islands ansökan om medlemskap. Island hoppas kunna ansluta sig till unionen senast 2012. EU:s råd, dvs. medlemsländernas ministermöte, beslutar om inledandet av medlemskapsförhandlingarna.

Kommissionen gav förra veckan ett detaljerat yttrande och där konstaterar man att Islands värderingar motsvarar unionens värderingar och att landets institutionella struktur gör det möjligt att värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet uppfylls. Yttrandet baserar sig på ett omfattande frågeformulär som Island besvarat.

Båda söker ekonomisk nytta

Island lämnade in sin medlemskapsansökan i juli 2009. Ansökan var inte resultatet av någon länge närd dröm, utan EU-medlemskapet började intressera först efter att Island råkat i allvarliga ekonomiska svårigheter 2008. Ansökan påskyndades också av förändringen i landets politiska styrkeförhållande i fjol. Man hoppas att medlemskapet och ibruktagningen av euron ska stabilisera ekonomin och hjälpa det svårt lamslagna landet tillbaka på fötter.

 EU kan för sin del med hjälp av Islands medlemskap utsträcka sitt inflytande till de arktiska regionerna, vilkas strategiska betydelse ökar till följd av områdets naturresurser. USA, Ryssland och Kanada är också intresserade av områdets resurser.

Strukturerna är EU-dugliga

Island kan snabbt bli medlem i EU. Trots att Turkiet, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Albanien redan står i kö för medlemskap, kommer Island troligen att ställa sig först i kön. Medlemskapsförhandlingarna inleds inte i den ordning länderna lämnat in sin ansökan, utan processen framskrider enligt ländernas förutsättningar för ett medlemskap. Detta har Turkiet, som ansökte om medlemskap redan 1987, fått erfara. Förhandlingarna med Turkiet inleddes först 2005.

 Redan innan förhandlingarna inleds ska ansökarlandet ha stabila administrativa strukturer, fungerande marknadsekonomi och förmåga att iaktta medlemskapets förpliktelser och unionens gemensamma mål. Under medlemskapsförhandlingarna anpassas ansökarlandets lagstiftning till EU-lagstiftningen.

 För Islands del finns det förhållandevis litet att anpassa, eftersom landet redan har en del av de strukturer som EU förutsätter. Island har hört till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet sedan 1994 och idkat handel på EU:s inre marknad. Island hör också till Schengenområdet, så samarbete har bedrivits också inom rättsliga och inrikes frågor. Man har också samarbetat inom invandringspolitiken. EU och Island har haft gemensamma program bland annat inom utbildning, forskning och miljöfrågor.

Utifrån EES-avtalet uppfyller Island 20-22 kapitel av de 35 förhandlingskapitel som krävs för anslutning till EU, så det behövs betydligt färre ändringar än i många andra ansökarländer. Därför kan också anslutningsprocessen ske snabbare.

Fisket kan bli en knäckfråga

Mest ändringar kräver lagstiftningen om fisket och jordbruket, eftersom de tidigare stått utanför de gemensamma avtalen. Fisket är en betydande näring i Island och man har inte velat ha EU-lagstiftning inom denna sektor. Fiskekvoternas storlek och EU-ländernas tillträde till fiskevattnen kommer troligen att bli de svåraste frågorna under förhandlingarna.

En sektor som också kräver flera reformer är lagstiftningen om ekonomin, där framför allt lagarna om kapitalets rörlighet och finansinstituten måste ändras för att passa EU-lagstiftningen. Den offentliga ekonomin måste stabiliseras och omstruktureras. Ytterligare måste lagarna om miljön, livsmedelssäkerheten, hälsovården, beskattningen och regionalpolitiken revideras.

Medlemsländerna beslutar om anslutningen

Det är EU:s råd som fattar beslut om att inleda medlemskapsförhandlingarna. Därefter börjar man jämföra lagstiftningen och ställa upp värderingsgrunder, dvs. utarbeta anslutningsvillkoren. I det sista förhandlingsskedet behandlas förhandlingskapitlen, då Island ska anpassa sin lagstiftning till EU-lagarna. Kommissionen bedömer kontinuerligt hur åtgärderna framskrider.

Anslutningsfördraget ska godkännas i medlemsländerna och Europaparlamentet. Islänningarna tar ställning till EU-medlemskapet i en folkomröstning.

Mer information:

Anslutningsprocessen
Kommissionens yttrande (på engelska)
Island ansökte om EU-medlemskap (Europainformationen)