Nyheter 18.3.2010

Kvinnors ställning och likabehandling av kvinnor och män förs fram i EU

redingKommissionären för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap Viviane Reding förklarade löneskillnader mellan kvinnor och män i presskonferensen 5.3.2010. Foto: Europeiska kommissionen.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en gemensam värdering i EU. Kommissionen har publicerat en stadga om kvinnors rättigheter (Charter of Women’s right) där det meddelas att kommissionen förstärker och fördjupar sitt engagemang för jämställdhet mellan kvinnor och män. Utifrån stadgan gör EU upp en ny strategi för jämställdhet som kommissionen avser att godkänna före mitten av 2010.

Stadgan om kvinnors rättigheter som publicerades 5 mars är en politisk förklaring, där kommissionen förbinder sig att föra in ett jämställdhetsperspektiv i all sin politik under de fem kommande åren och att genomföra specialåtgärder för att främja jämställdheten. Centrala mål och verksamhetsfält i stadgan om kvinnors rättigheter är lika lön, jämställdhet på arbetsmarknaden och i beslutsprocesserna, vidare att undanröja könsrelaterat våld och att främja jämställdhet utanför EU. EU har för avsikt att utifrån stadgan göra upp en ny strategi för jämställdhet ännu inom detta år. Enligt kommissionens ordförande José Manuel Barroso kommer likabehandling av kvinnor och män att vara en central del av strategin Europa 2020.

Kommissionen tänker gå in för speciella åtgärder för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män. Kommissionen vill bland annat utöka den information i frågan som riktas till arbetsgivare, uppmuntra initiativ som främjar jämställdhet mellan könen och stödja en framtagning av indikatorer som mäter lönegapet mellan kvinnor och män.

Framstegen inom jämställdhet mäts årligen inom EU

Siffrorna i Eurostats undersökning om inkomststrukturer visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ser ut att variera betydligt mellan olika medlemsländer. Inom EU är kvinnornas löner 18 % lägre än männens och här har inte skett några framsteg. Till exempel i Finland är löneskillnaden mellan kvinnor och män 20 %, i Belgien 9 % och Nederländerna 23,6 %. Stora löneskillnader är typiska för starkt differentierade arbetsmarknader, dvs. då kvinnors arbete avgränsar sig till vissa branscher eller yrken.

Löneskillnaden utvisar emellertid inte den generella jämställdheten mellan könen, eftersom den bara gäller förvärvsarbetande personer. Den könsbestämda löneskillnaden påverkar inkomsterna under hela livstiden och därför också pensionerna. Lägre lön betyder lägre pension och därmed större risk för fattigdom för äldre kvinnor än för andra befolkningsgrupper. 22 procent av kvinnorna som är 65 år och äldre löper risk att leva i fattigdom, medan motsvarande siffra för männens del är 16 procent. Enligt en Eurobarometerundersökning från den 5 mars anser européerna att de två viktigaste insatserna inom jämställdhet mellan kvinnor och män bör vara att få slut på våldet mot kvinnor och att slopa löneskillnaden.

I EU finns en hel del lagstiftning som gäller likabehandling av kvinnor och män

Dessa bestämmelser och direktiv i grundfördragen berör framför allt arbetsmöjligheter, lika lön, moderskapsskydd, föräldraledighet, social trygghet och yrkesbaserade socialförsäkringssystem, bevisbördan i diskrimineringsärenden och egenföretagandet. EU-domstolens rättspraxis spelar en viktig roll när det gäller bättre jämställdhet mellan könen. Tack vare EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen har de direkta diskrimineringsfallen minskat, dvs. de fall där män och kvinnor som gör exakt samma arbete får olika lön.

Inom EU finns också ett flertal organisationer vars mål är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa är bland annat: 

  • Progressprogrammet ur vilket under perioden 2007–2013 finansieras praktiska åtgärder för att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män. 
  • Europeiska jämställdhetsinstitutet som informerar i frågor om likabehandling av kvinnor och män samt bedriver forskning och ger experthjälp. 
  • Nätverket för kvinnor i beslutsfattande ställning är ett forum på EU-nivå som startade 2008 på kommissionens initiativ. Syftet med nätverket är att kvinnliga beslutsfattare inom politik och näringsliv kan utbyta erfarenheter och information om hur man bäst kan få en jämnare könsfördelning bland beslutsfattare. 
  • En rådgivande kommitté som arbetar med lika möjligheter för män och kvinnor hjälper kommissionen att planera och genomföra EU:s jämställdhetsinsatser.  

Mer information:

Stadgan om kvinnors rättigheter (Charter of Women’s right)
Kommissionens ordförande José Manuel Barrosos samt vice ordförande, kommissionär Viviane Redings gemensamma pressmeddelande 5.3.2010 om stadgan om kvinnors rättigheter och likabehandling av kvinnor och män (på engelska).
Kommissionären för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap Vivian Redings webbsidor (på engelska)
Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter