Nyheter 26.3.2010

ECHO hjälper på katastrofområden

Komissaari Georgieva ChilessäKomissionären Georgieva besökte jordbävningsområdet i Chile tillsammans med sakkunniga från ECHO och EU Civil Protection. Foto: Europeiska kommissionen

EU:s kontor för humanitärt bistånd ECHO grundades 1992. ECHO har till uppgift att ge nödhjälp till offer för naturkatastrofer och beväpnade konflikter utanför EU. Hjälp ska ges direkt till nödställda oavsett etniskt ursprung, religion eller politiska åsikter. 

Europeiska unionen är en av världens mest betydande biståndsgivare. Unionen har finansierat och samordnat humanitära insatser i över 100 länder utanför EU sedan 1992. ECHO ger årligen över 700 miljoner euro i humanitärt bistånd.

Beslut om katastrofhjälp kan fattas inom 72 timmar efter att en akut kris uppstått. Efter en jordbävning eller storm är det synnerligen viktigt att så snabbt som möjligt få fram mat, tält, filtar, varma kläder och mediciner till katastrofområdet. Dessutom kan det behövas sjukvårdsteam och vattenreningssystem. EU:s kontor för humanitärt bistånd har till uppgift att se till att hjälpen kommer fram snabbt. I medeltal går 16 procent av ECHOs humanitära bistånd till att hjälpa offer för naturkatastrofer. ECHO fortsätter sina hjälpinsatser på katastrofområden också efter att mediernas intresse och det politiska intresset har falnat.

Kommissionen gör varje år upp strategiska mål för det humanitära biståndet. Målen bygger på grundliga bedömningar av de existerande och framtida behoven. Vid bedömningen använder sig kommissionen av information som fås av unionens experter på fältet och av andra humanitära organisationer. Vid stora och oförutsedda kriser kan kommissionen be om extra finansiering från budgeten. Finansieringsbeslut fattas utifrån samarbetsparternas behovsbedömningar och olika förslag.

Kommissionen fattar olika slag av beslut gällande det humanitära biståndet enligt följande:

En övergripande plan som är en allmän strategisk ram för åtgärder i ett land eller i en bestämd region. En sådan plan görs upp då det finns behov av nödhjälp under en längre tid, till exempel i samband med långt utdragna konflikter. Vid planeringen är det viktigt att verksamheten samordnas med medlemsstaternas och övriga biståndsgivares samt olika organisationers program.

Enskilda beslut fattas när nya kriser uppstår eller när behov uppkommer som inte har beaktats i den övergripande planen.

Beslut om nödhjälp fattas vid akuta kriser med mycket kort varsel (inom 72 timmar), exempelvis när naturkatastrofer inträffar och det är synnerligen viktigt att snabbt få hjälp till katastrofområdet i fråga.

ECHO ger till exempel 3 miljoner euro i nödhjälp för att hjälpa offren efter jordbävningen i Chile som inträffade den 27 februari. För att hjälpa offren efter jordbävningen i Haiti i januari gav EU redan dagen efter skalvet 3 miljoner euro. Totalt har över 300 miljoner euro beviljats Haiti och man har i samråd med den haitiska regeringen beslutat om hur hjälpen ska användas.

 ECHOs samarbetsorganisationer genomför programmen

Kommissionen samarbetar med ett mångsidigt nätverk av samarbetspartner specialiserade på olika områden. Till nätverket hör Förenta Nationernas biståndsorgan, Röda Korsets och Röda Halvmånens medlemsorganisationer samt cirka 200 frivilligorganisationer. Kommissionen samarbetar intimt med sina partner både i politiska frågor och vid genomförandet av enskilda humanitära insatser.

Förebyggande åtgärder är en viktig del av ECHOs verksamhet. År 1996 startade ECHO det så kallade DIPECHO-programmet, som är ett katastrofberedskapsprogram. Till DIPECHO-programmet hör sju regioner i världen vilka är mest utsatta för naturkatastrofer. De projekt som DIPECHO finansierar är enkla och billiga beredskapsåtgärder, som vanligen genomförs av lokalbefolkningen. Dessa åtgärder har visat sig fungera synnerligen bra i katastrofsituationer. I programmet ingår utbildning och dessutom förbättrar man informationen och skapar varningssystem. Dessa skyddsåtgärder har visat sig vara effektiva för att rädda liv och spara områdets näringsliv från att förstöras.

I krissituationer samarbetar ECHO också med European Civil Protection (den europeiska räddningstjänsten) och Monitoring and Information Centre (övervaknings- och informationscentrum) MIC, som är underställd räddningstjänsten. MIC står i beredskap dygnet runt och kan ständigt ta emot begäran och erbjudanden om hjälp, och hjälper till att få fram hjälp från Europa. Vid katastrofer följer MIC situationen kontinuerligt och fastställer var hjälp behövs och dirigerar hjälpen till rätt plats. Till MICs uppgifter hör också att utlysa dagliga varningar (MIC daily) vid naturkatastrofer.

Mer information:

Humanitärt bistånd (EU:s webbportal) (på finska)
Kommissionär Georgievas blogg (på engelska)
Catherine Ashton I Haiti (på engelska)
European Civil Protection (på engelska)
ECHO – Humanitarian Aid and Civil Protection (på engelska)