Nyheter 6.4.2010

I Joensuu hämtades EU in i vardagen

Rönkä ja MannerMatti Rönkä intervjuade Riikka Manner i Joensuu.

En serie evemang som går under namnet EU och du inleddes i Joensuu fredagen den 26 mars där temat var gränsen. Evenemangsserien ska pågå i fem år och besöka alla regioner i Finland. Evenemanget i Joensuu bestod av olika element, där avsikten var att öka dialogen både om EU och dess östgräns.

Före evenamanget hade YLEs redaktion i Norra Karelen samlat in frågor och åsikter av lyssnarna om EU. Frågorna tog upp bland annat EU-byråkratin, sommartiden, EU-lagstiftningen och viseringsfriheten. Frågorna besvarades vid den del av evenemanget EU och du som hölls i köpcentret Iso Myy.

I Norra Karelen hade man också låtit utföra en gallup för att ta reda på hur invånarna där förhåller sig till EU och dess östgräns, till exempel till viseringsfrihet. Gallupen visade att invånarna i Norra Karelen förhåller sig reserverat till gränslättnader. I landskapet finns det nämligen ungefär lika många som motsätter sig att det ska bli lättare att röra sig över gränsen mellan Finland och Ryssland som sådana som understödjer enklare gränsformaliteter. Över hälften motsätter sig och en knapp tredjedel är för full viseringsfrihet. En majoritet av dem som bor i Norra Karelen önskar mer hjälp av EU för att förhindra brottslighet över gränsen mellan Finland och Ryssland och för att lösa de problem som långtradarköerna orsakar.

Nyhetschefen vid YLE, författaren Matti Rönkä öppnade evenemanget EU och du i handelscentret Iso Myy. I evenemanget deltog också bland annat Europaparlamentarikerna Riikka Manner och Liisa Jaakonsaari samt Ilkka Lahtinen, som är generaldirektör vid Europeiska gränsförvaltningsbyrån Frontex. Det var fullt med folk i köpcentret hela dagen och många ville diskutera olika frågor kring dagens tema. YLEs regionradio i Norra Karelen var på plats i köpcentret, och på andra ställen där dagens evenemang pågick, och sände därifrån hela dagen.

Iso MyyMedborgarna fick information om EU i köpcentret Iso Myy.

På plats i köpcentret Iso Myy fanns bland annat Eures-tjänsten, Joensuun Eurooppanuoret och föreningen Joensuun Venäjän Ystävät ry. Arbets- och näringsministeriet hade ställt upp en utställning med temat ”Framgångshistorier i landskapet”, som presenterade projekt som genomförts i Norra Karelen med stöd från EU:s strukturfonder. Bland annat presenterades projektet DOKTOR, som arbetar för invandring av läkare. Projektets läkare mätte blodtrycket på personer som besökte evenemanget.

I teaterrestaurangen betonades vikten av närområdessamarbete

Vid eftermiddagsseminariet i teaterrestaurangen diskuterades livet vid EU:s östgräns tillsammans med publiken som uppgick till över hundra personer. Paneldebatten öppnades av migrations- och Europaminister Astrid Thors. I panelen deltog direktör Ilkka Lahtinen från Europeiska gränsförvaltningsmyndigheten, Europaparlamentariker Liisa Jaakonsaari, specialforskare Tarja Cronberg och Nina Vaskunlahti, som är chef för utrikesministeriets östavdelning. Diskussionen kommenterades av författaren Heikki Turunen och landskapsdirektör Pentti Hyttinen.

Paneelikeskustelu JoensuussaIlkka Laitinen, Astrid Thors, Nina Vaskunlahti och Tarja Cronberg diskuterade om livet vid EU:s östgräns.

Såväl paneldeltagarna som publiken framhöll att närområdessamarbetet är viktigt och efterlyste jämlikhet. Östgränsen har under årtiondenas lopp ändrat karaktär. Tidigare utgjorde den ett hot men har blivit en möjlighet till mångsidigt samarbete, även om gränsbevakningen fortsatt spelar en viktig roll i och med att Finlands östgräns också är EU:s yttre gräns. Speciell oro väckte situationen i fråga om finländarnas kunskaper i ryska och den inriktning som den senaste tidens invandrardebatt har tagit.

Kvalitetskriterier för bananer diskuterades vid skolbesök

Evenemanget EU och du pågick inte endast i Joensuu utan också på annat håll i landskapet i form av besök på läroinrättningar. Eleverna hade på förhand fått skicka in frågor om EU-teman som intresserade dem. Företrädarna för Europainformationen, Europeiska kommissionens representation i Finland och Europaparlamentets informationskontor i Finland sattes på det hala vid besöken på Tietäväisen koulu i Tohmajärvi och vid utbildningsprogrammet för kultur vid yrkesskolan i Outukumpu samt vid Itä-Suomen koulu. Svar gavs bland annat på frågor om kvalitetskriterier för bananer och gurkor samt om EU:s institutioner. Greklands ekonomiska problem och Turkiets strävan att bli EU-medlem diskuterades också.

Diskussionerna med eleverna var livliga. Studerandena i Norra Karelen följer tydligt med vad som är aktuellt inom EU, och kanhända ännu flitigare efter dessa diskussioner.

Som arrangörer för evenemanget stod förutom Europainformationen också Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor i Finland och riksdagsinformationen. YLE är den viktigaste mediesamarbetspartnern för evenemangsserien. I planeringsgruppen för evenemanget i Norra Karelen deltog också Joensuu stad och landskapsförbundet i Norra Karelen. Evenemang under temat EU och du kommer att arrangeras i alla landskap i landet och syftet med evenemangen är att få till stånd en dialog om hur EU påverkar människornas liv i Finland.

Mer information:

pdf Pohjoiskarjalaiset suhtautuvat varauksellisesti rajahelpotuksiin. Pressmeddelande 26.3.2010 (på finska)
pdf EU arjessa -tutkimus Pohjois-Karjalassa (på finska)