Nyheter 16.4.2010

Dags för handling, säger kommissionen

Europeiska kommissionens arbetsprogram bygger på de riktlinjer som dess ordförande José Manuel Barroso lade fram hösten 2009. Foto: Europeiska kommissionenEuropeiska kommissionens arbetsprogram bygger på de riktlinjer som dess ordförande José Manuel Barroso lade fram hösten 2009. Foto: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen har antagit sitt arbetsprogram för 2010. Kommissionen som inledde sitt arbete i våras ska koncentrera sig på fyra huvudteman: ekonomin, medborgarna, utrikespolitiken och moderniseringen av EU:s arbetssätt. I programmet som döpts till Dags för handlingar framhåller kommissionen den gemensamma viljan och att man ska handla i enlighet med den.

Kommissionen har enats om 34 strategiska initiativ som ska genomföras under 2010. Avsikten är att snabbt få till stånd resultat. Initiativen avser att få bukt med finanskrisen och stabilisera ekonomin, sätta medborgarna i centrum för EU:s arbete, utveckla en ny strategi för de yttre åtgärderna och effektivera EU:s arbetssätt. Kommissionen har tidigare dragit upp ekonomiska riktlinjer i sin strategi Europa 2020, nu fastställer man i arbetsprogrammet de åtgärder som behövs för att man ska nå målen.

Ett årsprogram på lång sikt

Det här är ett program för detta år, men siktet är inställt på framtiden. Arbetsprogrammet ingår i kommissionens strategiska planering och utgör grunden för kommissionens arbete under kommande år. Många av de frågor som tas upp i programmet omfattar flera olika sektorer och kräver långsiktig planering, varför åtgärderna inte kan genomföras på ett år. Byråkratin tar också sin tid och alla initiativ hinner kommissionen inte behandla i år, och därför fäster man vikt vid kontinuiteten.

Förutom de strategiska initiativen har kommissionen fastställt vägledande initiativ, som senare kan övervägas. Det gör det också lättare för andra parter att förutse kommande åtgärder. Avsikten är att fortsätta behandlingen av frågorna och göra korrigeringar om inriktningen i kommande arbetsprogram, säger Eikka Kosonen, chef för Europeiska kommissionens representation i Finland.

Arbetsprogrammet bygger på de riktlinjer som kommissionsordförande Barroso lade fram i höstas. Arbetsprogrammet är inte ett lagstiftningsprogram, men en del av åtgärderna kräver ny lagstiftning.

Medborgarna i centrum

Kommissionen anser att en bättre välfärd för medborgarna är EU:s existensberättigande.  Man vill närma medborgarna och unionen till varandra. I arbetsprogrammet planerar man hur Stockholmsprogrammet (Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd) som godkändes i december ska genomföras. Stockholmsprogrammet tar upp bekämpning av brottslighet och invandring. Arbetet kring medborgarinitiativet, med vilket medborgarna kan be kommissionen komma med lagstiftningsinitiativ i någon fråga, pågår också. Kommissionen driver också på att domar ska erkännas i andra länder och en översyn av arbetstidsdirektivet.

Kosonen på representationen i Finland anser att kommissionens planerade grönbok om pensionernas framtid är en intressant öppning. Pensionslagstiftningen ankommer på medlemsstaterna, så med detta initiativ träder kommissionen in på ett nytt område. Men i Europa, som har en åldrande befolkning och där folk rör sig över gränserna, börjar också pensionsfrågorna ändra karaktär. Hur pensionerna ska räcka till är hur som helst en stor framtidsfråga, så det kan vara nyttigt att dryfta den tillsammans.

Arbetssätten förnyas

I arbetsprogrammet ingår förutom framtidsplaner också förslag om att förenkla lagstiftningen och skära ner på den tunga administrationen.

I framtiden försöker man undvika onödigt arbete genom att effektivare utvärdera konsekvenserna. Framför allt fäster man vikt vid de effekter åtgärderna har på sysselsättningen och inom det sociala området. Utvärderingen av lagstiftningen ska förbättras. Avsikten är att slopa överlappningar och inkonsekvens. Föråldrade initiativ, som inte kunnat förverkligas, dras tillbaka. Ett sådant är förslaget om prisreglering av fårkött från 1980.

Sektorövergripande frågor kräver samarbete

Kommissionen betonar i sitt program betydelsen av samarbete och diskussion och kommer att intensifiera sina kontakter med parlamentet, rådet och olika intressegrupper. Det finns många olika aktörer och alla måste förbinda sig till målsättningarna och arbeta mot samma mål. Frågorna som ska behandlas gäller olika politikområden, varför det krävs ett flexibelt samarbete och samarbete mellan sektorerna.

Kommissionen fäster också vikt vid sitt eget interna samarbete, som ska förbättras systematiskt. Också inom kommissionen måste man kunna arbeta över sektorgränserna, eftersom vissa frågor hör till flera kommissionärers arbetsfält. Till exempel ska jordbruket behandlas som en ekonomisk fråga som också gäller miljön och sammanhållningen.

De övergripande initiativen beaktas också i budgeten som ska stödja dem. Kommissionen kommer i år att göra en totalöversyn av budgeten. Den gällande budgetramen sträcker sig fram till 2013 och förslaget om att börja bereda den nya budgetramen görs 2011.

Kommissionen har döpt sitt arbetsprogram till Dags för handling. Eikko Kosonen säger att det nu är viktigt att få fart på åtgärderna. Initiativen har ingen betydelse om de inte omsätts i handling.

Mer information: 

Kommissionens arbetsprogram 2010
Strategin Europa 2020
Stockholmsprogrammet (på engelska)