Nyheter 23.4.2010

Afghanistan, Sudan och Burma huvudämnen när EU:s råd för utrikes frågor sammanträder

Pressmeddelande 121/2010
23.4.2010

EU:s utrikes- och försvarsministrar samlas den 26 april till utrikesråd i Luxemburg. Från Finland deltar utrikesminister Alexander Stubb. Afghanistanfrågan är ett gemensamt ärende, och när den behandlas närvarar Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen. På utrikesministrarnas dagordning är de viktigaste frågorna valet i Sudan och läget i Burma/Myanmar. Försvarsministrarna kommer bland annat att behandla resursfrågor och EU:s militära krishanteringsoperationer.

Det första ämnet för utrikesministrarnas och försvarsministrarnas gemensamma diskussion, då Natos generalsekreterare närvarar, gäller läget i Afghanistan, bland annat förflyttningen av ansvaret för säkerheten på landets egna myndigheter. Finland anser att fungerande samarbete med såväl den afghanska förvaltningen som de internationella aktörerna är väsentligt. Att samarbetet mellan EU och Nato utvecklas är också viktigt. Under den gemensamma diskussionens andra del är det meningen att EU:s handlingsprogram gällande Afghanistan och Pakistan ska diskuteras.

Utrikesministrarna diskuterar och antar slutsatser gällande EU:s ståndpunkt till senaste veckas val i Sudan, som inte torde ha uppfyllt internationell standard, men som kan skapa en grund för stabilitet i området. Enligt Finland bör EU:s första prioritet vara att bevara fred och stabilitet i området.

Utrikesministrarna diskuterar också situationen i Burma/Myanmar och antar slutsatser om ämnet. Man kommer att ta upp de nya lagar för val som den burmesiska militärjuntan har proklamerat, som begränsar oppositionens deltagande i val. Lagarna utgjorde en stor besvikelse för det internationella samfundet som följer med demokratins utveckling i regionen. Finland stödjer ett klart och tydligt budskap från EU om att sådant handlande inte på något sätt främjar demokrati. Situationen i Kirgizistan diskuteras också, och slutsatser antas. Allokeringen av EU:s strategiska resurser är ämnet för utrikesministrarnas lunchmöte.

EU:s försvarsministrar kommer under sitt möte bland annat att behandla resursfrågor och EU:s militära krishanteringsoperationer. Vad krishantering beträffar kommer bland annat operation Atalanta, som bekämpar pirater vid Afrikas östkust, och de somaliska säkerhetstruppernas utbildningsoperation EUTM Somalia att behandlas. Finland stödjer ett beslut om att fortsätta Atalantas mandat efter december 2010 så tidigt som möjligt, och undersöker möjligheterna att delta i operationen med ett fartyg under år 2011. Finland har understött inledandet av utbildningsoperationen EUTM Somalia som ett steg mot stabilitet i Somalia. Finland deltar i operationen med utbildare.

I samband med rådet för utrikes frågor arrangeras också Europeiska försvarsbyråns (EDA) ledningsmöte i försvarsministersammansättning. Försvarsministrarna kommer bland annat att ta del av EDA:s verkställande direktörs aktuella översikt av byråns verksamhet, och diskutera dess arbetsprogram för tiden 2011-2013. Dessutom tar ministrarna upp andra aktuella frågor såsom försvarsforskning och sjöbevakningssamarbete. Vid den inofficiella middag som ordnas i samband med rådets möte diskuterar försvarsministrarna bland annat EU:s avdelning för yttre åtgärder och förstärkt sammanträdespraxis för försvarsministrarna.

Närmare upplysningar: ambassadråd Markku Lampinen, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tel. 09 1605 5330 eller 040 726 6124, utrikesministerns diplomatiska rådgivare Päivi Pohjanheimo, tel. 09 1605 5332 eller 040 511 3786 och Mika Kaijamo, sakkunnig vid försvarsministeriets enhet för internationell försvarspolitik, tel. 09 1608 8186 eller 050 556 6468