Nyheter 23.4.2010

EU-medborgarinformationen i Finland intresserade på Island

Europainformationen besökte IslandIsland hoppas kunna ansluta sig till unionen senast 2012. Foto: Europeiska kommissionen.

Europainformationen vid UM besökte i slutet av mars Island för att informera om hur informationen till medborgarna sköttes före EU-folkomröstningen. På Island var man intresserad av i vilket skede informationen inleddes, vad man informerade om och på vilket sätt. Medborgarnas frågor och deras farhågor intresserade framför allt på Island, där man inom kort börjar planera informationen till medborgarna.

Opartisk information till medborgarna

Europainformationens representanter berättade att medborgarna inte nödvändigtvis är intresserade av EU:s stora linjer, utan av hur ett eventuellt medlemskap påverkar deras dagliga liv.

Islänningarna fick allsidig information om verksamheten i Europainformationen, som verkar inom utrikesministeriet i Finland. Informationsorganisationen som baserar sig på landskapsindelningen i Finland med kundkontor som i huvudsak finns i biblioteken garanterade finländarna tillgänglighet till information redan 1994.  

Ända sedan verksamheten inleddes har det varit viktigt att personligen kunna träffa medborgarna. Islänningarna informerades om den aktiva informationen i regionerna, som bland annat innebar att man deltog i olika evenemang och ordnade föreläsningar och seminarier. Dessutom berättade man att olika intressegrupper brukade delta i evenemangen och att man utnyttjade sakkunskapen i så kallade regionala stödgrupper.

Likaså berättade man om det skriftliga material som togs fram, samarbetet med ministerierna och om kundservicen.

Europainformationens representanter framhöll för islänningarna att Europainformationen själv tog hand om alla evenemang och arrangemang och att den information som gavs var absolut opartisk. Folk fick själva bilda sig sin egen uppfattning inför folkomröstningen.

Medlemskapsförhandlingarna är inget rutinärende

Europainformationen besökte IslandEuropainformationens chef Marja Aspelund (t.h.) och regioninformatörerna Leena Halonen och Helena Kiiskinen besökte Island för att berätta om EU-medborgarinformationen i Finland. Direktören för isländska utrikesministeriets informationsavdelning Audunn Atlasson var värd för besöket. Foto: Europeiska unionen.

På Island har man börjat planera information till medborgarna efter det att Island lämnade in sin medlemsansökan till Europeiska unionen i juli 2009. Martin Eyjólfsson, som är generaldirektör för avdelningen för utrikesfrågor och ekonomiska frågor vid Islands utrikesministerium, trodde att de egentliga medlemskapsförhandlingarna eventuellt inleds i höst. Man hoppas kunna ansluta sig till unionen senast 2012.

På Island är det landets parlament, alltinget, som har huvudansvaret för EU-informationen till folket. Pórunn Sveinbjarnadóttir, som är vice ordförande för den kommitté som ansvarar för alltingets utrikes relationer, ansåg att den största och svåraste frågan är att skapa en sådan informationsorganisation som kan garantera informationen om hur förhandlingarna framskrider. Förhoppningen är att man ska få med organisationer på gräsrotsnivå i informationsarbetet, och att arbetet ska accepteras av alla inklusive de politiska partierna.

Många islänningar accepterar att förhandlingarna om ett EU-medlemskap inleds, men över hälften är negativt inställda till själva medlemskapet. Fisket, jordbruket och miljöfrågorna kommer att bli de största utmaningarna vid de egentliga förhandlingarna. Det största motståndet till ett medlemskap finns bland fiskarna, medan de unga förhåller sig mest positivt. Man hoppas att medlemskapet och ibruktagningen av euron ska stabilisera ekonomin och hjälpa det svårt lamslagna landet på fötter.

Island hör redan till Schengenområdet och har sedan 1994 hört till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilket antagligen underlättar förhandlingarna. EU och Island har sedan tidigare gemensamma program inom bland annat utbildning, forskning och miljöarbete.

Mer information:

Island ett steg närmare unionen
Islands utrikesministerium
Europeiska kommissionens webbplats för utvidgningen