Nyheter 7.5.2010

Utrikes- och utvecklingsministrar sammanträder i EU:s utrikesråd

Pressmeddelande 146/2010
7.5.2010

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder i Bryssel den 10 maj. Huvudteman för utrikesministrarnas möte är toppmötet EU-Ryssland och uppföljningskonferensen av icke-spridningsfördraget. Utvecklingsministrarnas huvudteman är FN:s millenniemål och jämställdhet mellan kvinnor och män i utvecklingssamarbetet. Utrikesminister Alexander Stubb representerar Finland vid rådsmötet.

Utrikesministermötet

Utrikesministrarna diskuterar målen för toppmötet EU-Ryssland, som arrangeras i Ryssland vid månadsskiftet maj-juni. Finland anser att EU bör uppmuntra Ryssland att ansluta sig till internationella organisationer och konventioner såsom Världshandelsorganisationen WTO och Haagkonventionen om bortföranden av barn. Finland stöder också arbetet för en viseringsfrihet som bygger på ömsesidiga villkor mellan EU och Ryssland.

Rådet diskuterar även icke-spridningsfördraget NPT. Vid diskussionen ges en översikt över läget eller en eventuell precisering av målen, eftersom EU redan i mars kom överens om sina mål för den pågående uppföljningskonferensen av NPT. Det är ännu osäkert om rådet kommer att anta slutsatser. Ministrarna diskuterar också tvisten kring det iranska kärnprogrammet och förberedelser för nya sanktioner mot Iran. Finland förespråkar en skärpning av sanktionerna mot Iran eftersom Iran inte har visat tillräcklig samarbetsvilja i syfte att nå en lösning på tvisten.

Utrikesministrarna diskuterar Somalia. På dagordningen står framför allt sjöröveriproblemet vid landets kust och EU-insatsen Atalanta, som tryggar humanitära transporter. Ett aktuellt syfte är att ingå överföringsavtal med länder i regionen i syfte att ordna rättegångar mot personer som anhållits för sjöröveri. Finland överväger att delta i den marina insatsen med ett fartyg. Finland betonar vikten av ett brett urval instrument – däribland återuppbyggnad, utvecklingssamarbete och säkerhetsåtgärder – och stöder en gemensam EU-ståndpunkt vid den internationella återuppbyggnadskonferensen för Somalia i Istanbul i maj.

Temat för lunchen är EU:s strategiska partnerskap, som behandlas i Europeiska rådet i september. Diskussionen fokuserar på samarbete med Kina, som är en betydande aktör i världssamfundet och i strävan efter lösningar på regionala säkerhetsfrågor. Finland betonar vikten av att trygga EU:s kommersiella intressen, att stödja rättsstatsutvecklingen i Kina och att nå resultat i klimatförhandlingar.

Utvecklingsministermötet

Utvecklingsministrarna diskuterar EU:s ståndpunkter inför ett uppföljningsmöte på hög nivå i New York i september. Centrala utmaningar i strävan att nå FN:s mål från år 2000 är bland annat att reparera effekterna av den ekonomiska och finansiella krisen, att stödja de minst utvecklade länderna och att öka biståndseffektiviteten.

Tätt förknippad med millenniemålen är också diskussionen om att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i utvecklingssamarbetet. Avsikten är att besluta om en handlingsplan i frågan i juni. Finland anser att handlingsplanen är ett viktigt instrument för att främja hållbar utveckling.

På utvecklingsministrarnas dagordning står även det omfattande återuppbyggnadsarbetet i Haiti. EU:s stöd till Haiti uppgår till 2,2 miljarder euro. Finland har gett Haiti 5,4 miljoner euro i humanitärt bistånd och stöder återuppbyggnad och skuldavskrivning för Haiti med sammanlagt 12,7 miljoner euro. Det finländska stödet kanaliseras huvudsakligen via Världsbankens återuppbyggnadsfond.

Utvecklingsministrarna diskuterar dessutom EU:s avdelning för yttre åtgärder. Utvecklingsfrågor spelar en central roll när avdelningen upprättas. Att minska fattigdom och att främja hållbar utveckling ska även i fortsättningen vara principer som styr EU:s utvecklingspolitik.

Närmare upplysningar: om utrikesministermötet ambassadrådet Markku Lampinen, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tfn 09 1605 5330 eller 040 726 6124, och utrikesministerns diplomatiska rådgivare Päivi Pohjanheimo, tfn 09 1605 5332 eller 050 511 3786, och om utvecklingsministrarnas möte ambassadrådet Pirjo Suomela-Chowdhury, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 09 1605 6272 eller 040 721 7159