Nyheter 20.5.2010

CE-märkningen har funnits i över 15 år

CE-merkintäCE-märkiningen på produkten eller dess förpackning berättar att produkten uppfyller EU-kraven. Foto: Europeiska kommissionen.

CE-märkningen på en produkt eller dess förpackning informerar myndigheterna och konsumenterna om att produkten uppfyller EU:s hälso-, säkerhets- och miljöstandarder. CE-märkningen underlättar också smidig rörlighet för varor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Inom EU känner man väl till CE-märkningen men vad den i själva verket innebär är ofta oklart för konsumenterna. Till exempel föreställer man sig ofta att CE-märkningen betyder att produkten är tillverkad i Europa, vilket dock inte är fallet. CE-märkningen på produkten eller dess förpackning berättar endast att produkten uppfyller EU-kraven. Produkten kan ha tillverkats var som helst i världen. Märkningen betyder inte heller att samtliga CE-märkta produkter har testats av någon myndighet. Konsumenterna vet inte heller alltid vilka produkter som bör vara CE-märkta.

CE-märkningen är obligatorisk för vissa produktgrupper för att de här produkterna ska kunna säljas inom EU-området. Produkter av detta slag är exempelvis datorer, leksaker, elapparater och hushållsmaskiner samt medicinsk utrustning. I vissa fall, till exempel när det gäller farliga maskiner eller personlig skyddsutrustning är CE-märkningen tillåten först efter att en utomstående institution har utfört tester. I Finland utförs tester av bland andra Inspecta Oy, forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi och statens tekniska forskningscentral (VTT).

CE-märkningen kan göras på produkten eller produktens tillverkningsskylt. Ifall detta inte är möjligt kan märkningen göras på produktens förpackning eller i handlingar eller instruktioner i anslutning till produkten. Genom att CE-märka en produkt tar produktens tillverkare, importör och distributör på sig ansvaret för att produkten uppfyller EU:s lagstiftning.

Förutom CE-märkningen kan produkterna också ha andra märkningar men de får inte ha samma betydelse som CE-märkningen eller kunna förväxlas med CE-märkningen. De övriga märkningarna får inte heller förhindra CE-märkningens synlighet eller läsbarhet och de bör förbättra konsumentskyddet. Användningen av CE-märkningen övervakas av medlemsländernas myndigheter tillsammans med Europeiska kommissionen.

I mitten av 1980-talet godkändes en s.k. ”ny metod” i EU för den tekniska standardiseringen. Den nya metodens direktiv innehåller de viktigaste kraven på säkerhet, hälsa, miljö och konsumentskydd, som gäller för ett flertal produkter av samma slag. Produkter som tillverkats enligt kraven i dessa direktiv kan CE-märkas. Bokstäverna CE står för de franska orden Conformité Européenne, dvs. i enlighet med EU:s krav.

Mer information:

CE-märkning
Tukes, CE-märkning
Konsumentverket, vad betyder CE-märkning?
CE-märkning, frågor och svar (på engelska)
Lag om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (1376/94)