Nyheter 1.6.2010

EU betonar flygsäkerheten

Eu betonar flygsäkerhetenEuropeiska unionen betonar vikten av trafikplanering med tanke på krissituationer. Foto: Europeiska unionen.

När vulkanen Eyjafjallajökull på Island började spy ut aska den 15 april stoppade det nästan helt och hållet flygtrafiken i Europa. Över 100 000 flygturer ställdes in och cirka 10 miljoner flygpassagerare blev strandsatta. Europeiska unionen betonar vikten av trafikplanering i hela Europa med tanke på krissituationer.

Transportkommissionär Siim Kallas presenterade i början av maj vid ett extra möte för transportministrarna förslag till åtgärder om liknande situationer uppstår. Kommissionen gav nyligen nya rekommendationer för att minimera olägenheterna som vulkanaska skapar för flygtrafiken.

”Vulkanutbrott respekterar inte några bestämmelser”, konstaterade kommissionär Kallas den 4 maj. Han ansåg det vara viktigt att man i Europa nästa gång ska kunna handla mer flexibelt och snabbare. EU:s transportministrar beslutade vid sitt möte bland annat att flygpassagerarnas rättigheter förblir oförändrade. Rådet antog också slutsatser där man framhävde att flygsäkerheten är det primära och betonade vikten av säkerhetsstandarder av hög klass.

Transportministrarna beslutade också vid sitt möte att snabba på införandet av ett gemensamt europeiskt luftrum och framhöll att det behövs trafikplanering som omfattar hela Europa med tanke på krissituationer. Man bör i synnerhet fokusera på att om ett resesätt inte fungerar så ska det vara möjligt att ersätta det med ett annat.

EU:s nya åtgärder för att minimera olägenheterna av vulkanaska

Kommissionen gav den 21 maj rekommendationer med vilka man försöker minska stängningar av luftrummet till följd av askmoln utan att säkerheten äventyras.

Rekommendationerna har utarbetats av EU-kommissionen, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) och Eurocontrol som övervakar det europeiska luftrummet. Dessa organisationer har under den gångna månaden samarbetat med flygbolagen samt flygplans- och motortillverkare för att ta fram rekommendationerna.

Med hjälp av det nya verksamhetskonceptet kan medlemsstaterna övervaka sitt luftrum på ett mer flexibelt sätt. Dessutom har EU-kommissionen och Eurocontrol beslutat att inrätta ett organ med namnet European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) för att försäkra sig om snabba åtgärder vid kriser inom flygtrafiken i Europa.

Hur fungerar det förbättrade verksamhetskonceptet?

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ger en säkerhetsrekommendation som bygger på av Eurocontrol fastställda zoner i luftrummet, vilka kallas enligt de färger som Volcanic Ash Advisory Centre, som följer upp vulkaniska askmolns rörelser i luften använder på sina kartor.

Vit zon: normal flygpraxis gäller
Röd zon: kan innehålla vissa mängder vulkanaska, men flygningar är tillåtna.
Grå zon: man kan flyga i zonen på vissa villkor.
Svart zon: flygförbud rekommenderas på grund av att de prognostiserade askmängderna överstiger de av motortillverkarna fastställda säkerhetsgränserna.

Den största förändringen som följer på kommissionens rekommendationer gäller den gråa zonen, där större flexibilitet tillåts för medlemsländerna att bestämma om användningen av sitt luftrum, utan att dock pruta på säkerheten.

Volcanic Ash Advisory Centre presenterar var sjätte timme scheman som Eurocontrol sätter ut på sin webbportal tillsammans med andra tillgängliga uppdateringar.

Medlemsländerna informerar om sin flygpraxis inom sitt ansvarsområde och de som tillhandahåller navigationstjänster administrerar begränsningar i luftrummet tillsammans med Eurocontrols enhet Central Flow Management Unit (CFMU).

Kommissionen framhäver passagerarnas rättigheter

I ett meddelande som kommissionen gav i april framhävde den passagerarnas rättigheter.

Flygbolagen är skyldiga att informera passagerarna om deras rättigheter och om flygtidtabellerna. Passagerarna har också rätt till service, med vilket avses måltider, förfriskningar och inkvartering vid behov. Beroende på väntetiden är flygbolagen skyldiga att se till att passagerare som väntar på ny transport får måltider och vid behov inkvartering för en eller flera nätter.

Passagerare, som har biljett till en flygtur som inställts på grund av askmoln, har rätt att få pengarna tillbaka eller ombokas till en annan rutt. Om kunden väljer att få pengarna tillbaka för flygbiljetten, upphör flygbolagets skyldighet att ordna måltider och inkvartering. Om kunden däremot väljer att resa via en annan rutt kan flygbolagen erbjuda till exempel en tågresa.

Initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum inne i sin andra fas

Den första fasen av det gemensamma europeiska luftrummet (Single European Sky) trädde i kraft 2004. I den första fasen (SES I) fokuserade man framför allt på åtgärder mot trängseln i luftrummet och på säkerhetsfrågor. Ursprungligen var avsikten att den andra fasen (SES II) skulle vara införd före utgången av 2012. Den andra fasen, som ministermötet beslutade att snabba på, syftar till att ytterligare förbättra säkerheten, sänka kostnaderna och minska förseningarna. Miljöfrågorna är också en viktig del av SES II och målet är att minska utsläppen av växthusgaser från flygtrafiken genom en bättre kontroll.

Mer information:

Europeiska kommissionen har publicerat följande meddelanden: Flygpassagerares rättigheter och Flygpassagerares rättigheter, reklamationsblankett.

Volcanic Ash Crisis: Frequently Asked Questions, Memo/10/143 (på engelska)
Ash Cloud Crisis (på engelska)
Passenger Rights (på engelska)
European Consumer Centre, Finland (Konsumenteuropa i Finland)
European measures to minimise disruption caused by volcanic ash (på engelska)