Nyheter 21.6.2010

God vattenkvalitet vid badstränderna i EU

BadstränderVattnet vid badstränderna i Finland uppfyller EU:s krav på god kvalitet. Foto: Paul Williams/Helsingfors stads bildbank.

En rapport från Europeiska kommissionen visar att vattnet vid badstränderna i Finland är av god kvalitet. Nästan alla badstränder som undersöktes förra sommaren klarade EU:s krav. Allmänt taget är läget för badstränderna gott i hela unionen.

Enligt kommissionens rapport uppfyllde nästan alla badstränder i Finland i fjol kraven i EU:s badvattendirektiv. Endast en badstrand fick underkänt. Vattenkvaliteten är klart bättre än det som krävs, 89 procent av badstränderna uppfyllde också strängare riktvärden än minimikraven. Prov togs på 339 badstränder i Finland.

EU-ländernas badvatten är överlag rena

Vattnet vid de flesta badstränder i EU uppfyllde kvalitetskraven. I fjol kontrollerades 20 600 badstränder i unionen. Av badplatser vid havet klarade 96 procent minimikraven, medan 90 procent av badplatserna vid sjöar och floder godkändes. Vattnet i sjöar och floder har blivit något sämre, eftersom stränder med baddugligt vatten var två procent färre än året innan.

Semesterfirare kan allmänt taget känna sig trygga när de simmar, eftersom det renaste badvattnet liksom tidigare fanns vid stränderna i Cypern, Grekland, Frankrike och Malta. I samma grupp hittas också Bulgarien och Portugal, där resultaten var klart bättre än året innan. Däremot är situationen sämre i Polen, 12 procent av badplatserna där fick inte godkänt.

Strängare lagstiftning och bättre vattenreningssystem har märkbart förbättrat kvaliteten på badvattnet under de senaste årtiondena. Men vattendragens skick ger ändå anledning till oro. Vid kusterna hotas vattenkvaliteten framför allt av cyanobakterier, som också kallas blågröna alger, som tros öka till följd av klimatförändringen. Förra sommaren förekom blågröna alger tidvis vid den finska kusten.

Badstränderna kontrolleras årligen

Rent vatten är viktigt med tanke på miljön. Vattenkvaliteten vid badstränderna har också ekonomisk betydelse. Varje år söker sig miljoner européer till kustområdena för att fira semester, och därför inverkar vattenkvaliteten också på turistnäringens lönsamhet. Om vattnet är förorenat lockar det inte turister och det medför också hälsorisker.

Avsikten med EU:s badvattendirektiv är att förhindra förorening av vattnet, skydda de badandes hälsa och informera medborgarna om badvattnets kvalitet eventuellt försämras.

Medlemsländerna måste kontrollera de officiella badstränderna och årligen rapportera deras kvalitet till kommissionen. Vid kvalitetstesten mäts mängden fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska föroreningar. De minimikrav som EU uppställt för badvattnets kvalitet måste uppfyllas, men medlemsländerna kan också tillämpa strängare krav. Kommissionen rapporterar om kvaliteten på badvattnet föregående år alltid inför den nya badsäsongen.

Mer information:

Kommissionens badvattenrapport (på engelska)
Kommissionens badvattenrapport för Finland (på engelska)
Badvatten, Institutet för hälsa och välfärd