Nyheter 28.6.2010

EU:s regler om de sociala trygghetssystemen förnyas

EU:s regler om de sociala trygghetssystemen förnyasEU:s nya förordning om den sociala tryggheten anpassar EU-reglerna så att de bättre svarar mot de ändringar som skett inom arbets- och familjelivet och i medlemsstaternas lagstiftning. Foto: Europeiska kommissionen.

EU:s förordning om den sociala tryggheten ersattes den 1 maj med en ny förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen. Avsikten med reformen är att anpassa EU-reglerna så att de bättre svarar mot de ändringar som skett inom arbets- och familjelivet och i medlemsstaternas lagstiftning.

Genom reformen säkerställs att en EU-medborgare som flyttar till ett annat EU-land inte förlorar sina rättigheter till social trygghet. Också i fortsättningen kan en person omfattas endast av den sociala tryggheten i ett land samtidigt. Europeiska unionens nya förordning om den sociala tryggheten samordnar reglerna, men någon harmonisering är det inte fråga om. Nivån på den sociala tryggheten varierar i de olika medlemsländerna. Huvudregeln är att en person omfattas av den sociala tryggheten i det land där han eller hon arbetar, på samma villkor som landets egna medborgare.

Den nya förordningen gäller alla EU-medborgare

Inom EU arbetar sex miljoner personer i något annat EU-land än sitt hemland. Av dem är cirka en miljon så kallade gränsarbetare. Omkring 1,6 miljoner EU-medborgare tillbringar sina pensionärsdagar i ett annat EU-land och 400 000 söker arbete i ett annat medlemsland. Den ökade rörligheten kräver också en enklare och effektivare samordning av den sociala tryggheten. EU har inga gemensamma sociala trygghetssystem, utan bestämmelserna om den sociala tryggheten ser mycket olika ut i medlemsländerna. Därför är det inte alltid helt problemfritt att samordna trygghetssystemen.

Vilket land står för kostnaderna när en åländsk sjöman, som jobbar på ett fartyg under svensk flagg, insjuknar? Bland annat sådana här frågor måste myndigheterna ta ställning till i och med den ökade rörligheten. I detta fall får sjömannen sjukvård på Åland och ersättningen betalas från Sverige.

Den största förändringen som reformen för med sig är att förordningen gäller alla medborgare som omfattas av den sociala tryggheten i EU:s medlemsstater, också personer som inte förvärvsarbetar, exempelvis familjemedlemmar till en arbetstagare som flyttat till ett annat land. En person som inte förvärvsarbetar omfattas av den sociala tryggheten i bosättningslandet.

Tills vidare tillämpas den gamla förordningen på personer från EES-länderna och Schweiz samt från länder utanför EU, så kallade tredje länders medborgare. Avsikten är dock att i framtiden ska den nya förordningen även gälla dem.

Förordningen innehåller regler för pensioner, förmåner vid sjukdom och arbetslöshet, arbets-, yrkes- och familjerelaterade förmåner. Avsikten är att det ska gå snabbare att söka pension från flera länder. I Finland har Pensionsskyddscentralen också i framtiden hand om detta. Pensionärer, som får pension enbart från Finland och som permanent bor i ett annat EU-land, får ett nytt europeiskt sjukvårdskort från Finland.

En annan nyhet är att samordningen också gäller förtidspension och faderskapsförmåner. Dessutom blir det möjligt att över gränserna kräva tillbaka vissa förmåner.

IT-system för informationsutbyte

För att samordningen av den sociala tryggheten ska var så snabb och effektiv som möjligt för kunderna måste informationen mellan myndigheterna fungera smidigt. I och med den nya förordningen införs därför ett IT-system för informationsutbyte mellan medlemsländerna. Hittills har informationsutbytet skett med handskrivna blanketter. Avsikten är att det elektroniska EESSI-systemet ska kunna tas i användning senast 2012. I Finland samordnas informationsutbytet av Folkpensionsanstalten.

Framöver kommer även EES-länderna och Schweiz att omfattas av förordningen. Vilka effekter nya former av arbetsrörlighet, som distansarbete, har på samordningen av den sociala tryggheten kommer att diskuteras på europeisk nivå också i fortsättningen. En annan fråga som kvarstår på EU:s agenda är samordningen av förmåner till funktionshindrade.

Mer information:

Samordning av de sociala trygghetssystemen i EU
Folkpensionsanstalten
Pensionsskyddscentralen