Nyheter 29.6.2010

Fiskeripolitiken behöver förnyas

FiskeFiskeövervakning används bland annat för att se till att fisket är hållbart. Foto: Europeiska kommissionen.

EU:s fiskeripolitik genomgår en översyn. Fiskbestånden i Europa mår så dåligt att kommissionen måste inleda planeringen av en ny fiskeripolitik tidigare än avsett. Man måste hitta balans mellan olika målsättningar.

Riktlinjerna för fiskeripolitiken förnyades senast 2002. Avsikten var då att de skulle gälla fram till 2012, men situationen gällande fiskbestånden har försämrats så till den grad att reformarbetet måste tidigareläggas. Kommissionen påbörjade arbetet med att förnya fiskeripolitiken för ett par år sedan.

Tanken är nu att förnya fiskeripolitiken i grunden. Kommissionen vill utveckla förvaltningen av fiskbestånden och fångstkvoterna och ändra reglerna för stöd till fisket. Det behövs fler internationella avtal och verksamheten måste vara långsiktig.

Merparten av fiskbestånden är överfiskade

Överfisket är det största problemet då 88 procent av fiskbestånden i Europa är överfiskade. De minskade bestånden ökar inte heller på normalt sätt eftersom fisken fångas innan den blir könsmogen.

Statsstöd till fisket har bidragit till överfisket och en annan orsak är bättre fångstteknik, som har ökat fångstmängderna. Den svaga produktiviteten inom fisket har också bidragit till överfisket. Fiskarna har lockats att ta upp så stora fångster som möjligt.

Fiskeripolitiken är inte à jour med situationen och någon ordentlig satsning på att fiskbestånden kan överleva har inte gjorts på länge. Länge förvaltades fiskbestånden enligt årliga planer, medan planering på längre sikt inleddes först på 2000-talet. Ändå motsätter man sig på många håll fångstkvoterna.

Fiskeripolitiken eftersträvar hållbarhet

Syftet med EU:s fiskeripolitik är att hitta en balans mellan konkurrensen inom fiskeribranschen och den ekologiska hållbarheten. Det krävs också balans mellan det storskaliga yrkesfiskets och det småskaliga fiskets synpunkter och hur dessa ska anpassas till politiken. Fisket och fiskförädlingen är en betydande näring och man bör se till att den är konkurrenskraftig.

Internationellt samarbete i fiskefrågor är viktigt, också på grund av att fisken förflyttar sig över de statliga gränserna och mellan haven. Inom EU har man gjort framsteg när det gäller synen på fiskeområdena som en helhet, men samma borde gälla också internationellt. Två tredjedelar av EU:s fiskefångster fiskas utanför EU:s område och på alla håll fäster man inte så stor uppmärksamhet vid ett hållbart fiske som det ändå görs inom EU. Problemen gäller alltså inte endast unionens vattenområden, men EU är inte utan skuld när det gäller överfiske av fiskbestånd i andra vatten.

Inom EU vill man återuppliva fiskbestånden så att fiskarna kan få bättre fångster och förädlingsindustrin bevara sin konkurrenskraft. Det kan visa sig svårt att kombinera hållbar utveckling med ekonomisk produktivitet, i synnerhet som situationen redan är dålig.

Mot nya regler

EU:s fiskeripolitik bygger på den gemensamma marknaden och på att medlemsländerna har tillträde till varandras fiskevatten. Ett långsiktigt mål har också varit att modernisera fisket och fiskehamnarna. Länge såg man på fiskeripolitiken endast ur en ekonomisk synvinkel. Men på 2000-talet började man uppgöra planer för att återuppliva och förvalta de minskande fiskbestånden.

De viktigaste frågorna i den fiskeripolitik som nu utarbetas gäller fiskets ekonomiska och sociala aspekter och dess ekologiska hållbarhet. Det är viktigt att reglera fisket på lång sikt. I fortsättningen ska man också med hjälp av EU:s havspolitik se på havsområdena i Europa som en större helhet.

Inför reformen av fiskeripolitiken har kommissionen bett privatpersoner, organisationer och medlemsstaterna komma med åsikter i frågan. Som utgångspunkt vid reformen använder man sig förutom av analyser av dessa åsikter också av konsekvensanalyser av reformens effekter för att tå fram olika scenarier för den framtida politiken. Kommissionens förslag till reform av fiskeripolitiken måste godkännas av rådet och parlamentet. Avsikten är att de nya reglerna ska träda i kraft 2011.

Fiskeövervakning används bland annat för att se till att fisket är hållbart.  Foto: Europeiska kommissionen.

Mer information:

Fiske, Europeiska kommissionen
Den gemensamma fiskeripolitiken
Havsfrågor och fiske
Den europeiska havatlasen, Europeiska kommissionen