Nyheter 15.7.2010

EU vill få kontroll över kreditvärderingsinstituten

Standard & Poor´sStandard & Poor’s, som är ett av de största värderingsinstituten, kommer att ställas under EU:s tillsyn i framtiden. Foto: Wikimedia Commons.

EU vill övervaka kreditvärderingsinstituten på ett mer effektivt sätt i framtiden. Man vill förbättra tillsynen, för EU anser att institutens agerande har bidragit till att fördjupa den ekonomiska krisen i Europa. Det ses som ytterst viktigt att kreditvärderingsinstituten är oberoende och producerar korrekt information och det här vill man säkerställa genom EU-tillsyn.

Bättre och EU-inriktad tillsyn

EU vill få bättre kontroll över kreditvärderingsinstituten. I framtiden föreslås en registrering av instituten för att de ska få verka i EU-området. Det här är ett sätt att centralisera tillsynen och därmed förbättra den. EU:s särskilda värdepappersmyndighet ESMA (European Securities and Markets Authority) skulle ansvara för tillsynen och registreringen av instituten. Myndigheterna skulle ges befogenhet att göra inspektioner och undersökningar samt föreslå åtgärder, till exempel offentlig anmärkning eller en hävning av registreringen.

Syftet med reformen är att öka insynen, förbättra skyddet för placerarna och få konkurrensen i värderingsbranschen att fungera bättre. Det är en utbredd uppfattning i Europeiska unionen att kreditvärderingsinstituten spelade av betydande roll i den internationella ekonomiska krisens tillkomst och den grekiska krisens eskalering. Redan i en rapport av EU-kommissionen 2008 konstateras att värderingsinstituten underskattar riskerna med så kallade sub-prime-lån, vilket blev inledningen på hela krisen. Med hjälp av reformen siktar unionen på bättre kreditvärderingar, för att placerarna ska få så exakt och oberoende information som möjligt.

EU vill ge Eurostat mera makt

Att ställa kreditvärderingsinstituten under EU:s övervakning är ett led i EU:s nya tillsynssystem för finanssektorn. En annan åtgärd är att utvidga befogenheterna för Eurostat, som ansvarar för statistikproduktion och -utgivning i Europa. Eurostat föreslås få rätt till all sådan nationell statistik som behövs för att ta fram så detaljerad och opartisk statistisk information som möjligt. På det här sättet vill man förhindra förvrängning eller förskönande av statistik och ekonomiska siffror, något som de grekiska myndigheterna gjorde sig skyldiga till innan den ekonomiska krisen bröt ut. Ett principbeslut i ärendet fattades redan vid finansministrarnas Ecofin-möte i början av juni, men frågan måste ännu godkännas av EU-parlamentet.

Eurostats nya befogenheter kunde tas i bruk rätt snart, för Bulgariens statistikföring har väckt misstankar. Ekonomikommissionär Olli Rehn säger att EU överväger att sända en inspektionsavdelning till landet. Med sina nya befogenheter kunde Eurostat undersöka huruvida Bulgariens statistik är korrekt och ingripa i problem i god tid.

Kreditbetyget berättar för placerarna om ett lands eller företags solvens

Det är kreditvärderingsinstitutens uppgift att underrätta placerare om eventuella riskabla investeringar. Om ett land har gott kreditbetyg kan placerarna investera riskfritt, eftersom landet har god solvens som vilar på stabil grund. Sådana länder anses ha goda förutsättningar att klara av sina ekonomiska åtaganden och sin skuldamortering. Till exempel Finland, som har det bästa kreditbetyget AAA-, har lätt att vid behov få lån till låg ränta. Hos ett land med dåligt kreditbetyg klassas skuldamorteringsförmågan som svag eller osannolik, vilket försämrar möjligheterna att få lån, samtidigt som det höjer räntorna. Det här ökar investerarnas risk för placeringsförluster, vilket minskar lönsamheten.

Ytterligare information:

Komissionens rapport

Euractivs nyhet (på engelska)

Greklands turbulenta ekonomi återspeglas i hela euroområdet