Nyheter 20.7.2010

EU-kommissionen efterlyser synpunkter på pensionernas framtid

Pensionernas framtidKommissionen vill tillsammans skapa visioner om pensionernas framtid. Foto: Europeiska kommissionen.

Antalet pensionärer kommer att öka markant de närmaste åren och medlemsländerna måste fundera på hur man ska garantera de framtida pensionerna. EU-kommissionen har inlett en diskussion om pensionspolitikens framtid och inbjuder nu medlemsländerna att komma med åsikter och förslag om den.

Det har i många EU-länder blivit aktuellt att uppdatera pensionssystemet. Europas befolkning åldras, vilket innebär att en allt mindre skara arbetande människor ska ta hand om det växande antalet pensionärer. Syftet med pensionsreformerna är att säkerställa att pensionerna räcker till och att pensionssystemet är bärkraftigt.

Kommissionen har för egen del inlett dryftandet med att ge ut en grönbok om pensionernas framtid. Samtidigt inledde kommissionen ett samråd för att samla ihop åsikter från medborgare och organisationer om hur pensionerna borde skötas och hur systemet kunde utvecklas. Kommissionen kan utnyttja svaren när den lägger fram förslag till åtgärder.

Internationalisering ökar behovet av samordning 

Det är medlemsländerna som står för pensionspolitiken: de ansvarar för planeringen och genomförandet av systemet. EU har en övervakande och samordnande roll. När medlemsländerna reviderar sina pensionssystem måste medlemsländerna ändå ta hänsyn till att reformerna ska vara i linje med målen i EU:s ekonomiska strategi.

Nu vill kommissionen fundera på hur EU:s pensionspolitiska roll kunde se ut i fortsättningen. Pensionssystemets karaktär har förändrats i många länder. Den offentliga ekonomins andel av pensionerna har krympt och andelen pensioner som betalas via fonder växer. Pensionssystemet har också blivit mer internationellt, och därför kan ett övernationellt perspektiv bli mer aktuellt.

Även om pensioner är nationella ärenden reglerar EU redan nu många bidragande sektorer. Pensionerna står till exempel en växande andel av finansmarknaden som EU försöker få ett starkare grepp om.

Pensionsfrågor ska dryftas tillsammans 

Reformen av pensionssystemet rör inte bara pensionssektorn utan också myndigheter, parterna på arbetsmarknaden, stater och aktörer på EU-nivå. Nu vill kommissionen utreda hur alla aktörer kunde samlas till ett gemensamt forum. Eftersom pensionspolitiken är komplicerad vore det viktigt att ha all information på ett ställe och att informationen är jämförbar och att de som behöver den kan mötas för att utbyta erfarenheter.

Samarbete lönar sig också därför att befolkningen åldras i alla medlemsländer. Över hela Europa måste man hitta nya medel och man kan och ska ta lärdom av andras förfaranden.

Kom med egna förslag på nätet

Kommissionen vill ha synpunkter på pensionernas framtid och om hur EU kunde stödja sina medlemsländer i deras pensionspolitik. Kommissionen önskar svar särskilt på de frågor som ställs i grönboken. Man hoppas på förslag från alla parter: medborgare, företag, organisationer och medlemsländer.

Man kan lägga fram synpunkter fram till den 15 november på en särskild webbsida som öppnats för ändamålet.

Svaren kan också skickas till kommissionen på adressen

European Commission
Directorate-General for Employment, Social Affairs & Equal Opportunities
Green Paper on Pensions consultation
Unit E4
rue Joseph II
Office J-27 1/216
B – 1040 Brussels

Svaren publiceras på kommissionens webbplats och i samband med dem uppges även svarsgivarens identitet. Det är möjligt att förbjuda publiceringen av personuppgifter om det inverkar på svarsgivarens rättmätiga förmåner.

Mera information:

Blankett för synpunkter
Kommissionens grönbok om utveckling av pensionssystemet