Nyheter 27.7.2010

EU:s utskott för framställningar rättar till missförhållanden

FramställningenMan kan göra en framställning till EU-parlamentet för att garantera de rättigheter som stadgas i EU:s lagar. Foto: EU-kommissionen.

Man kan göra en framställning till Europeiska parlamentet i frågor som berör medborgarnas liv och som ingår i EU:s verksamhetsområde. Parlamentet försöker hitta en lösning på missförhållanden och framställningarna kan också utnyttjas när nya lagar ska stiftas.

Vanligaste frågorna gäller miljö och medborgerliga rättigheter

Medborgare i EU-området har rätt att antingen ensamma eller tillsammans med andra göra framställningar till EU-parlamentet. Företag och föreningar kan också göra framställningar. Framställningen kan vara ett klagomål, en begäran eller en uppmaning till ställningstagande. Ärendet måste röra framställaren och måste höra till EU:s ansvarsområde. Man kan formulera framställningen fritt eller använda den Internetblankett som finns på webbplatsen för utskottet för framställningar. Framställningen ska skrivas på något av EU:s officiella språk.

Antalet framställningar som parlamentet tillställt utskottet har ökat år för år. I fjol tog parlamentet emot nästan tvåtusen framställningar. De vanligaste ämnesområdena har varit miljö, grundläggande rättigheter och frågor som rör den inre marknaden.

Medborgarna gör framställningar till parlamentet i mycket praktiska frågor. Ärendena gäller ofta den fria rörligheten, det internationella erkännandet av examina och rösträtt. Den långsamma handläggningen av uppehållstillstånd för familjemedlemmar som kommer från länder utanför unionen får också medborgare att fatta pennan. Bland företagen är det särskilt småföretag som kräver sina rättigheter genom att göra framställningar.

Frågor utreds i samarbete

Möjligheten att göra framställningar är en av EU-medborgarnas viktigaste rättigheter. Framställningarna ger parlamentet viktig information om hur EU-lagarna fungerar på gräsrotsnivå.

Utskottet för framställningar har 34 medlemmar, och ett permanent sekretariat som hjälp. Utskottet behandlar framställningarna på olika sätt med målet att rätta till missförhållanden. Utskottet är inte en juridisk myndighet och utfärdar eller häver således inga domar. Utskottet kan inte heller ändra beslut som fattats av medlemsländernas behöriga myndigheter.

Utskottet vänder sig ofta till kommissionen för sakkunnighjälp. Om ärendet gäller brott mot EU-lagar kan det ges över till kommissionen och senare till EG-domstolen. Framställningen kan ges för kännedom till andra utskott och den kan utnyttjas i lagstiftningsarbetet. Utskottet kan också samarbeta med nationella myndigheter för att lösa ärendet. Utskottet för framställningar kan företa resor för att samla information och höra framställarna för att ytterligare sätta sig in i ärendet.

Ibland rekommenderar utskottet att man anlitar den inre marknadens nätverk för problemlösning SOLVIT. Det är ett inofficiellt arrangemang men med dess hjälp har problem ofta kunnas lösas också i brådskande ordning.

Framställningen måste höra till EU:s område

Det är på medlemsländernas ansvar att verkställa EU-lagstiftningen. Man kan göra en framställning till parlamentet om det ser ut att de rättigheter som EU-lagarna garanterar inte tillgodoses. Parlamentet kan emellertid endast handlägga framställningar som rör EU-lagar. Utskottet får mängder av framställningar som inte kan tas till behandling; till exempel i fjol kunde bara knappt hälften av framställningarna handläggas. Den vanligaste orsaken till att ett ärende förkastas är att det inte hör till EU:s ansvarsområde. Sådana ärenden som avgörs nationellt, till exempel pensioner och beskattning, kan medborgarna påverka bara i sina medlemsländer.

Mera information: 

Framställningar, Europeiska parlamentet
Medborgarens rättigheter i EU, Europeiska kommissionen
Nätverket för problemlösning SOLVIT