Nyheter 29.7.2010

Island inledde förhandlingar om EU-medlemskap

Islands medlemskapsförhandlingar med Europeiska unionen inleddes 27 juli. Förhandlingarna väntas framskrida i rask takt, eftersom Island med en befolkning på 320 000 invånare är en stabil demokrati och redan hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schengenområdet.

IslandIslands lagstiftning har redan till stora delar harmoniserats med EU:s krav. Foto: Johannes Jansson, Nordiska rådet.

Hur snabbt EU-medlemskapsförhandlingarna fortskrider beror ändå på hur väl Islanduppfyller sina ekonomiska förpliktelser.
Särskilt viktiga frågor är skuldtvisten med Storbritannien och Nederländerna, lantbruket, Islands villighet att vara fortsatt självförsörjande i livsmedelsproduktionen, fiskefrågorna och unionens krav att Island ska upphöra med valfångsten.

Det ordnas en folkomröstning i Island om EU-inträdet innan landet ansluter sig. Det är osäkert om folket godkänner medlemskapet, för enligt en färsk isländsk opinionsmätning anser nästan 60 procent av islänningarna att medlemskapsansökningen ska tas tillbaka. Fyra av landets fem partier motsätter sig ett EU-medlemskap.

Inträde i Europeiska unionen

Alla länder som uppfyller kriterierna för utvidgning, de så kallade Köpenhamnkriterierna, kan ansöka om EU-medlemskap. Ett land som vill bli medlem i unionen ska skicka en medlemsansökan till EU-rådet.

I ansökningen ber ansökarlandet kommissionen bedöma landets möjligheter att möta förutsättningarna för medlemskap. Om kommissionens bedömning är positiv och om rådet fattar ett enhälligt beslut om att inleda medlemskapsförhandlingar, startar dessa officiellt mellan kandidatlandet och alla medlemsländer.

Aktuella och möjliga kandidatländer

EU:s kommande utvidgningar gäller länder i sydöstra Europa, vilka befinner sig i olika utvecklingsskeden i fråga om inträde i unionen. Medlemskapsförhandlingar förs som bäst med Turkiet och Kroatien.
Den före detta jugoslaviska republiken Makedonien har också beviljats kandidatlandsstatus men förhandlingarna om anslutning har ännu inte inletts.

Möjliga kommande kandidatländer är Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien och Kosovo.

Mera information:
Europeiska kommissionens webbplats för utvidgningen
Isländska utrikesministeriets webbplats för utvidgningen