Nyheter 3.8.2010

Talan mot Finland angående genomförandet av EU:s Inspire-direktiv

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 243/2010 /> 3.8.2010

Finland har den 3 augusti tagit del av en talan som Europeiska kommissionen väckt mot Finland i EU-domstolen. Talan gäller genomförandet av direktivet 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire). Kommissionen anser i sin talan att direktivet inte har genomförts i tid på Åland. Sista datumet för genomförande av direktivet var den 15 maj 2009.

Kommissionen har gett Finland en formell underrättelse om saken den 31 juli 2009 och ett motiverat yttrande den 29 januari 2010. Genom den talan som nu blivit anhängig för kommissionen ärendet till Europeiska unionens domstol för prövning. Finland skall tillställa domstolen sitt genmäle senast den 13 september 2010.

Ytterligare information: Mervi Pere, lagstiftningsråd, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5710