Nyheter 11.8.2010

Klarare regler för internationella skilsmässor

Tiivistetty yhteistyöVissa av medlemsländerna kommer nu att tillämpa unionens närmare samarbete i fråga om skilsmässolagstiftningen. Foto: Comma Image Oy, Helsingfors stad.

EU vill förenhetliga praxis för internationella skilsmässor och skapa klara regler för skilsmässoprocessen. 14 medlemsländer kommer att gå med i reformen. Möjligheten till närmare samarbete tillämpas nu för första gången.

Brokig praxis vid internationella skilsmässor

Det finns ingen enhetlig skilsmässolagstiftning i EU, utan skilsmässor sköts i medlemsländerna enligt nationella lagar. Sedan internationella äktenskap och även skilsmässor blivit allt vanligare har man börjat fundera på behovet av gemensamma regler också inom detta område. I dag är makarna vid internationella skilsmässor ofta i en ojämlik situation. Den som inleder en skilsmässa har kunnat göra det i det land och vid den domstol som är förmånligast för personen i fråga. Vanligen är det endast den förmögnare parten som har möjlighet att välja.

Praxis gällande skilsmässor varierar från land till land inom EU. I Spanien beviljas skilsmässa till exempel genast, i Finland tillämpas en betänketid på ett halvt år och på Malta känner man inte alls till skilsmässor. I de nordiska länderna betalas vanligen inte underhåll till före detta makar, medan det inte alls är ovanligt i Medelhavsländerna. När en skilsmässa träder i kraft i ett medlemsland gäller den också inom hela EU. Det har alltså betydelse i vilken domstol en skilsmässa behandlas.

Nu arbetar man inom EU för gemensamma regler för internationella skilsmässor. Enligt kommissionens förslag från mars kan makarna tillsammans på förhand komma överens om enligt vilket lands lag skilsmässan sköts. Paret måste ha någon anknytning till landet i fråga. Förslaget ger också domarna gemensamma ramar att besluta enligt vilket lands lagstiftning en skilsmässa avgörs.

Debut för förfarandet för närmare samarbete

Synen på äktenskap och skilsmässor är starkt kulturbunden. Skilsmässopraxis i medlemsländerna varierar så till den grad att man inte hittat en gemensam melodi för en enhetlig skilsmässolagstiftning. Vissa anser att kommissionens förslag är alltför liberalt, medan andra anser att det är begränsande.

Vissa av medlemsländerna kommer nu att tillämpa unionens närmare samarbete i fråga om skilsmässolagstiftningen. Förfarandet för närmare samarbete introducerades för drygt tio år sedan, men det ska nu tas i bruk för första gången. Närmare samarbete betyder att en del av medlemsländerna tar i bruk unionens lagstiftning, medan andra länder stannar utanför. Minst en tredjedel av medlemsländerna krävs för ett närmare samarbete, vilket betyder att det nu krävs nio länder. Närmare samarbete kan tillämpas om en lag inte kan genomföras på vanligt sätt på grund av att medlemsländerna är oeniga. De övriga medlemsländerna kan ansluta sig senare.

Finland går inte med

Fjorton länder kommer nu att skapa enhetlig praxis för internationella skilsmässor. Länderna är Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike. Finland går inte med eftersom man också framöver vill sköta skilsmässorna enligt finsk lag. Också andra länder med en liberal skilsmässolagstiftning har förhållit sig reserverat till förslaget, eftersom de inte vill tillämpa strängare lagar än sina egna.

Den föreslagna skilsmässolagstiftningen medför inga förändringar i medlemsländernas skilsmässolagar, utan avsikten är endast att klargöra praxis vid internationella skilsmässor. Till domstolarna i EU inlämnas årligen cirka 170 000 ansökningar om internationella skilsmässor.

Mer information:

Internationella skilsmässor: Unikt EU-förfarande gör debut i nytt samarbete mellan EU-länderna, Europaparlamentet