Nyheter 31.8.2010

EU-medborgarna vill ha tätare samarbete inom finanspolitiken

EKP:n neuvostoEuropeiska centralbankens råd sammanträdde i Portugal i maj. Foto: ECB

Enligt en så kallad Eurobarometer som genomfördes i maj vill EU-medborgarna ha mer samordning på EU-nivå inom finanspolitiken. Opinionsundersökningen visar också att EU-medborgarna alltjämt litar mer på EU-institutionerna än på den egna nationella regeringen. I barometern frågades bland annat om staterna borde fokusera på att amortera skulderna eller på att skapa arbetsplatser med lån. Undersökningen gjordes i maj när diskussionen om läget i Grekland var som hetast.

Enligt Eurobarometer oroar sig européerna främst för arbetslösheten och stigande priser i anslutning till det ekonomiska läget. Européerna är dock osäkra på hur den ekonomiska återhämtningen bäst bör uppmuntras. Över två tredjedelar anser att det offentliga underskottet och skulderna bör minskas omedelbart. Samtidigt stödjer i hela EU ungefär hälften av medborgarna att offentlig skuldsättning används för att stimulera ekonomin. I de 16 euroländerna är resultatet ett annat: 42 procent motsätter sig att offentlig skuldsättning används för ekonomisk stimulans, medan 41 procent stödjer det. EU-medborgarna är dock eniga om att förändringar behövs. Över hälften av de som svarade anser att det behövs reformer i deras länder.

Medborgarna vill att EU visar vägen inom finanspolitiken

Allt fler vill ha samordning på EU-nivå inom finanspolitiken: 75 procent av EU-medborgarna vill ha starkare ekonomisk styrning på EU-nivå. Stödet för ekonomisk styrning är starkast i Slovakien, Belgien och Cypern, där nästan 90 procent av befolkningen stödjer den. En betydelsefull ändring har skett i flera länder: en starkare ekonomisk styrning stöddes mer än tidigare framför allt i Finland och Irland (+13 procentenheter sedan hösten 2009).

Europeiska kommissionens vice ordförande Vivianne Reading anser att eurobarometerns resultat visar att européerna ser EU som en avgörande del av den ekonomiska krisens lösning. Eurobarometerns resultat visar också att medborgarnas förväntningar på EU ökar. Allt fler européer anser att det varken är USA eller G20-länderna utan EU som är mest lämpad att verkningsfullt bekämpa krisen.

EU är inne på rätt väg

En majoritet av EU-medborgarna anser enligt barometern att EU satt upp rätta prioriteringar i sin strategi för ekonomi och tillväxt, Europa 2020: 92 procent anser att arbetsmarknaderna måste moderniseras för att öka sysselsättningen och att en minskning av antalet fattiga och socialt utstötta personer borde vara en viktig målsättning.

Undersökningen visar också att förtroendet för EU:s institutioner (42 procent) alltjämt är högre än för de nationella regeringarna (29 procent) och parlamenten (31 procent) i EU-länderna, även om endast färre än hälften av européerna svarade att de har förtroende för EU. Förtroendet var störst i Estland (68 procent) och lägst i Storbritannien (20 procent).

Eftersom EU inledde anslutningsförhandlingar med Island i juli omfattade vårens Eurobarometer också för första gången intervjuer med islänningar. Vid intervjuerna tillfrågades 526 islänningar om sin allmänna uppfattning om EU. I maj litade 35 procent på EU och endast en tredjedel ansåg att Island skulle gynnas av att gå med i EU.

Eurobarometern är en enkät som med halvt års mellanrum görs av Eurostat på uppdrag av Europeiska kommissionen. Avsikten är att ta reda på medborgarnas inställning till EU och till aktuella frågor gällande unionen.  

Mer information:
Eurobarometer våren 2010