Nyheter 8.9.2010

EU föreslår att nya genmodifierade växter ska godkännas

En jordbrukareEU har haft svårigheter att finna en gemensam ståndpunkt om odlingen av genmodifierade växter. Foto: Europeiska Kommissionen

EU:s jordbruks- och fiskeråd har beslutat godkänna att nya genmodifierade växter som används som livsmedel får odlas inom unionen. Växterna skulle odlas både som foder och livsmedel. Kommissionär John Dalli, som har ansvar för konsumentpolitiken, föreslår att medlemsländerna själva får avgöra om de tillåter odling av genmodifierade växter. Frågan om odling av genetiskt modifierade växter är eldfängd och det har riktats kritik mot rådets preliminära beslut.

Kommissionen har utformat sitt lagförslag utifrån ett beslut av jordbruksministrarna. Europeiska unionens jordbruksråd har godkänt växtodlingen, eftersom det inte har bevisats att genmodifierade produkter är skadliga varken för hälsan eller för miljön. Europeiska unionen har haft svårigheter att finna en gemensam ståndpunkt om odlingen av genmodifierade växter, trots att frågan har funnits på dagordningen i flera år.

För närvarande är några genmodifierade sorter tillåtna inom EU. Genetiskt modifierade majs och industripotatisen Amflora får till exempel odlas. I Finland används den stärkelserika potatisen Amflora för tillverkning av lim för pappersindustrin, och den används också som foder. Genetiskt modifierad majs odlas inte i Finland, men däremot till exempel i Frankrike.a

Genmodifieringen har i åratal varit ett politiskt tvistefrö i västländerna, då utsädesproducenterna är framgångsrika företag med mycket ekonomisk och politisk makt. Politikerna är å sin sida intresserade att satsa på växterna eftersom de genmodifierade sorterna ofta ger rikliga skördar och därmed är till fördel för jordbruket i priskonkurrensen på världsmarknaden.

Genmodifieringen skapar rädsla

De som förespråkar genmodifieringen anser att nya sorter kan hjälpa upp hungersnöden i utvecklingsländerna och göra jordbruket mer lönsamt. Motståndarna framhåller att det inte har forskats tillräckligt i de genetiskt modifierade växterna och att utsäde kan föras med vinden till åkrar där man inte vill ha det. Speciellt de som odlar ekologiskt är bekymrade över hur deras odlingar kan hållas rena.    

De gröna i Europaparlamentet samt Österrike och Frankrike har varit särskilt upprörda över det aktuella beslutet. I Österrike kommer man att förbjuda odling av genmodifierade sorter.

Kommissionen svarar på tvivlen

Enligt det franska forskningsinstitutet INRA-ESR motsätter sig de flesta EU-medborgare genmodifierade produkter eller så förhåller de sig reserverat till dessa. Den största orsaken till detta är att hälsoriskerna inte har kartlagts. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso ger för sin del sitt stöd för produkterna och framhåller att ett förbud mot genmodifierat utsäde avsevärt skulle försvaga de europeiska odlarnas ställning på världsmarknaden. Han anser också att ett förbud skulle försämra EU:s möjligheter att lyckas i sina ansträngningar att göra unionen till de mest konkurrenskraftigaste och tekniskt sett modernaste området i världen.

Kommissionen sammanställer som bäst en förteckning över kriterier som medlemsländerna kan åberopa om de vill förbjuda odling av genmodifierade växter. Till dessa kriterier skulle höra till exempel kulturella värden och att den biologiska mångfalden eventuellt blir lidande. Det finns också en rädsla för att bolag kan åtala medlemsländerna, eftersom bolag ute i världen har dragit också odlare inför rätta till exempel på grund av att odlarna använt frön som spritts med vinden.

Mer information:
Community register of genetically modified food and feed
FAQ on GMO, European Commission