Nyheter 23.9.2010

Utvisningarna av romer huvudfråga vid Europeiska rådets möte

Frankrikes president Nicolas Sarkozy och Europeiska rådets ordförande Herman Van RompuyFrankrikes president Nicolas Sarkozy (t.v.) och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy hade olika syn på utvisningarna av romer. Foto: Europeiska unionens råd

Den egentliga dagordningen fick spela birollen vid Europeiska rådets extra möte i september, då de utvisningar av romer som Frankrike genomfört i stället diskuterades. Vid mötet enades man dock om bistånd till Pakistan och om ett frihandelsavtal med Sydkorea.

Utvisningarna av romer delade meningarna

Frankrikes utvisningar av romer blev det hetaste stoffet vid toppmötet. EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade informellt bakom stängda dörrar vad som bör göras i frågan. Frankrikes och EU:s syn på lagligheten i utvisningarna avvek från varandra.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy motiverade utvisningen av romer och att illegala romska läger rivs med att ordning och säkerhet måste upprätthållas. Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy sade för sin del att medlemsländerna har både rätt och skyldighet att följa sina egna lagar, men att kommissionen också har rätt och skyldighet att övervaka att EU-direktiven efterföljs. Kommissionen har bland annat till uppgift att övervaka att ingen diskrimineras och att den fria rörligheten gäller. EU-medborgarna och deras familjemedlemmar har rätt att röra sig och vistas fritt i andra medlemsländer.

Också Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso framhöll att det är kommissionens uppgift att se till att grundfördragen efterföljs och att enligt EU:s grundläggande principer kan ingen form av diskriminering tillåtas.

Dagordningen fick ringa uppmärksamhet

På mötets egentliga dagordning stod samarbete med strategiska partner, bland annat Kina, Ryssland och USA, samt det arbete som specialgruppen för ekonomisk styrning utför. Bägge dessa frågor behandlades endast flyktigt vid mötet.

Vid behandlingen av förbindelserna med strategiska partner tog man upp en ökad samordning av EU:s och medlemsländernas synpunkter för att man ska kunna utforma en enhetlig linje. EU försöker på detta sätt öka sin betydelse i världspolitiken. De ekonomiska frågorna behandlades ännu mer flyktigt. En mer ingående behandling av nya planerade ekonomiska styrmedel för att avvärja ekonomiska kriser flyttades till toppmötet i oktober, då arbetsgruppens slutrapport ska vara färdig.

Några konkreta beslut kunde emellertid fattas vid mötet. Ett frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea godkändes. Avsikten är att avtalet ska träda i kraft 1.7.2011, men det ska ännu bekräftas av Europaparlamentet och medlemsländerna. Mötesdeltagarna enades också om att hjälpa Pakistan som drabbats av översvämningar. Pakistan bistås både med pengar och genom att tullavgifterna sänks.

Mer information:

Europeiska rådets slutsatser