Nyheter 12.10.2010

De yttre förbindelserna och ekonomin diskuteras i EU

Utrikesminister Alexander StubbEU:s utrikespolitik håller på att ömsa skinn, sade utrikesminister Alexander Stubb. Foto: Raino Heinonen/UM

EU behandlar under höstens och vinterns lopp flera brännande frågor, som det lönar sig att följa upp. Utrikesminister Alexander Stubb och chefen för Finlands EU-representation, ständige representanten Jan Store lyfter speciellt upp de yttre förbindelserna och ekonomin bland de frågor som är aktuella inom EU.

Stubb och Store talade om riktningen för EU:s framtid vid en presskonferens som hölls med anledning av att Europainformationen gav ut en kolumnbok med titeln Espanja ymmärtää myös jäänmurtajia (fri översättning: Spanien förstår sig också på isbrytare). I kolumnerna i boken belyser anställda vid Finlands EU-representation bland annat heta samtalsämnen inom EU.

EU:s yttre förbindelser utvecklas

Lissabonfördraget förnyade skötseln av EU:s yttre förbindelser och den aktuella frågan lyder nu hurdan EU:s utrikespolitik kommer att bli. ”EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik ömsar som bäst skinn”, konstaterade utrikesminister Stubb.

Lissabonfördraget skapar ramarna för EU:s utrikespolitik. Som bäst byggs EU:s utrikestjänst och EU-ambassaderna upp. EU får en möjlighet att bygga upp en trovärdig utrikespolitik. Hittills har man ute i världen ansett att EU:s utrikespolitik ofta haft en tendens att moralisera.

Store ser med tillförsikt på framtiden för EU:s yttre förbindelser. Om det finns politisk vilja så kan man åstadkomma mycket med EU:s yttre förbindelser. Men Store påminde om att utvecklingen av de yttre förbindelserna sker i sakta mak.

Den ekonomiska krisen börjar vara överstånden

Instabiliteten i ekonomin har under en längre tid varit ett samtalsämne i EU på grund av finanskrisen. Den ekonomiska krisen kommer att kvarstå bland de aktuella frågorna, eftersom den ännu inte helt är övervunnen.

Kriser är emellertid en naturlig del av EU. Stubb kallade rentav EU ”krisernas union”. EU grundades ju efter en kris mellan Tyskland och Frankrike i andra världskrigets efterdyningar. EU har också utvecklats på grund av olika slag av kriser, när förbättringar har gjorts i problematiska punkter. Den ekonomiska krisen kan därför också ses som en möjlighet.

Krisen har lyft fram problem förknippade med euron och till följd av den håller man på att skärpa finansdisciplinen. Alexander Stubb konstaterade att eurokrisen inte nödvändigtvis är av ondo. Dessutom har de euroländer som har skött sina finanser bra kunnat dra nytta av finanskrisen på bekostnad av de övriga euroländerna. Medan de övriga euroländerna befunnit sig i svårigheter har marknaden litat på starka euroländer som Finland och Tyskland.

Finanskrisen visade också att EU kan agera snabbt om så behövs. EU har stimulerat ekonomin samordnat och snabbt. ”EU har haft en synnerligen central roll när det gällt att få bukt med den ekonomiska krisen”, framhöll Stubb.

Nya element kommer att införas i diskussionen om ekonomin när förhandlingarna om EU:s budgetram för åren 2014–2020 snart inleds. Store förutspådde att förhandlingarna om jordbruket och regionalpolitiken kommer att bli särskilt svåra.

Annat aktuellt inom EU

För dem som är intresserade av aktuella frågor inom EU gav Alexander Stubb tipset att följa med EU:s utvidgning på Västra Balkan och hur medlemskapsförhandlingarna med Island och Turkiet framskrider. Förutom de yttre förbindelserna och ekonomin lyfte Store för sin del också upp strategin Europa 2020, som drar upp riktlinjer för EU:s utveckling under det kommande årtiondet.

Mer information:

Espanja ymmärtää myös jäänmurtajia – Suomen EU-edustuston kolumnit 2009–2010 (Europainformationen)