Nyheter 14.10.2010

Finlands EU-medlemskapsavgifter år 2009 av medelnivå

EuromyntDen proportionella andelen av finansiering som återbetalas till Finland är störst inom LIFE-programmet, som gäller miljövård, och inom konkurrenskraftssektorn. Foto: Europeiska Kommissionen

Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionens budget var 544 miljoner euro år 2009, dvs. 103 euro per invånare.

 Finlands medlemsavgifter ökade, stöden minskade

 EU-utvidgningarna år 2004 och 2007 har ökat Finlands EU-betalningar, eftersom utvidgningarna ökade EU:s budget. Utfallet av EU-budgeten var cirka 90 miljarder euro år 2003, medan slutsumman år 2009 var nästan 134 miljarder euro. Ökningen av Finlands nettobetalningsställning påverkades delvis av engångsbeloppet om 110 miljoner euro som beror på det retroaktiva ikraftträdandet av systemet med egna medel. Med andra ord betalade Finland avgifter orsakade av ändringar i medlemsavgifterna under tidigare år.

 Det är problematiskt att uppskatta Finlands EU-kostnader genom att räkna ut absoluta summor eftersom Finland drar nytta av EU också indirekt. Till exempel har tillträdet till den inre marknaden gett finländska företag betydande fördelar och den fria rörligheten har ökat antalet utländska resenärer i Finland. Också den politiska och ekonomiska stabilitet som EU medför är till nytta för hela landet.

 Den finansiering som Finland får från EU-budgeten minskade nästan under alla budgetrubriker. Stödet under konkurrenskraftsrubriken minskade från året innan med 30 miljoner euro till cirka 200 miljoner euro. Finlands andel av jordbruksstöden och utvecklandet av landsbygden sjönk till ca 770 miljoner euro. De strukturpolitiska stöden sjönk därtill till 200 miljoner euro. Minskningen av jordbruks- och strukturstöden beror på att en större del av stöden allokerades till de länder som blev medlemmar i EU år 2004 och 2007.

Den proportionella andelen av finansiering som återbetalas till Finland är störst (2,99 %) inom LIFE-programmet, som gäller miljövård, och inom konkurrenskraftssektorn. Finlands andel av kohesionsmedlen uppgick till cirka 0,60 procent. Av de strukturpolitiska stöden fick Finland nästan tre procent inom sysselsättnings- och konkurrensprogrammet. Trots att Finlands andel av utvecklingsmedlen för landsbygden minskade från året innan var andelen fortfarande kring två procent.

Finland är en nettobetalare av genomsnittlig nivå

Enligt de jämförbara uppgifter som Europeiska kommissionen offentliggjort kan vi uppskatta Finlands nettobetalningsställning i förhållande till unionens övriga medlemsländer. I relation till sin bruttonationalinkomst är Finland med sina 544 miljoner euro (0,32 % av BNI) en nettobetalare av genomsnittlig nivå. De största nettobetalarna år 2009 var Belgien (0,49 %), Danmark (0,42 %) och Luxemburg (0,39 %).

Utvecklingen av olika länders EU-betalningar påverkas bland annat av den pågående reformen av EU:s jordbrukspolitik, den stegvisa ökningen av jordbruksstöden till de nya medlemsländerna och nedskärningarna av Storbritanniens medlemsrabatt, vilka stegvis trädde i kraft i början av 2009. När Storbritanniens betalningsandel ökar kommer de övriga medlemsländernas avgifter till EU att minska i motsvarande grad.

Mer information:
Finansministeriet, pressmeddelande
Europaparlamentet, Guide till EU:s budget
Europeiska kommissionen, Financial Programming and Budget